ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z ZAKRESU WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Jeszcze nie umilkły echa dużej, listopadowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, regulującego m.in. sądowe dochodzenie roszczeń cywilnych oraz gospodarczych, a już 1 lipca b.r. weszła w życie kolejna istotna nowelizacja procedury cywilnej. Mianowicie, nowelizacja wprowadziła nową procedurę w sprawach własności intelektualnej. 

Od lipca b.r. do właściwości wyspecjalizowanych wydziałów sądów okręgowych należą sprawy, dotyczące dochodzenia roszczeń: 

  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych; 
  • o ochronę praw własności przemysłowej; 
  • o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych (sprawy własności intelektualnej). 

Co ciekawe, ustawodawca wskazał również, że sprawami własności intelektualnej są sprawy o: 

  • zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji; 
  • ochronę dóbr osobistych w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług; 
  • ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą. 

Zatem, do właściwości wyspecjalizowanych sądów należą nie tylko sprawy, które kojarzymy bezpośrednio z poszanowaniem własności intelektualnej, np. sprawy naruszeń praw autorskich do zdjęć, muzyki, filmów w sieci, przypadki „kradzieży” sklepów internetowych (w tym kodów html), czy też wypadki naruszenia praw ochronnych na znak towarowy firmy (np. „kradzież” logo firmy) – ale także czyny nieuczciwej konkurencji, polegające przykładowo na posługiwaniu się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa, czy też na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za towary lub usługi, o którym pisaliśmy w kontekście zatorów płatniczych. 

Z roszczeniami do sądu własności intelektualnej mogą wystąpić również przedsiębiorstwa (w tym osoby prawne), poszkodowane działaniami naruszającymi ich dobra osobiste, m.in. reputację oraz dobre imię (dobrą sławę, goodwill). 

W rozporządzeniu z czerwca b.r. Minister Sprawiedliwości wskazał pięć sądów okręgowych, które będą rozpoznawały w/w sprawy z zakresu własności intelektualnej – są to: (i) Sąd Okręgowy w Gdańsku, (ii) Sąd Okręgowy w Katowicach, (iii) Sąd Okręgowy w Lublinie, (iv) Sąd Okręgowy w Poznaniu, (v) Sąd Okręgowy w Warszawie

Ponadto, sądem okręgowym wyłącznie właściwym w sprawach dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych, topografii układów scalonych, odmian roślin oraz tajemnic przedsiębiorstwa o charakterze technicznym – został Sąd Okręgowy w Warszawie.

Scroll to Top