NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – KIEDY STOSUJEMY NOWE, A KIEDY STARE PRZEPISY?

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 7 

Serdecznie zapraszamy do lektury siódmego już  artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM. 

Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii – poniżej link: 

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #6 

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzona ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku. Czy oznacza to, że począwszy od września b.r. inwestorzy mają stosować jedynie nowe przepisy, a projekty budowlane wykonane w oparciu o przepisy dotychczasowe mają trafić do kosza? Na te i inne pytania, odpowiemy w dzisiejszym odcinku serii # JPB. 

Bardziej doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że ustalenie przepisów, w oparciu o które będzie prowadzony proces inwestycyjno-budowlany posiada niebagatelne znaczenie. To z przepisów prawa wynikają bowiem uprawnienia oraz obowiązki uczestników procesu. 

Zgodnie z ogólną zasadą, ustaloną w tzw. „przepisach przejściowych”: do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 września b.r., stosuje się przepisy ustawy – Prawo budowlane w dotychczasowym brzmieniu (art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, dalej jako: „ustawa zmieniająca”). 

Jeżeli zatem inwestor przed 19 września b.r. złożył w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym, wykonanym w oparciu o dotychczasowe przepisy – postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę toczy się na dotychczasowych zasadach. 

Ponadto, jeżeli przed dniem 19 września b.r. wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia – do zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie tego pozwolenia lub zgłoszenia stosowane będą przepisy w dotychczasowym brzmieniu (art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej). 

Z kolei, jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po 19 września b.r. – wówczas, co do zasady, postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy PrBud w brzmieniu nadanym nowelizacją. Od powyższej zasady został jednakże wprowadzony istotny wyjątek: 

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 1 [ ustawy – Prawo budowlane – przyp. aut. ] w brzmieniu dotychczasowym”. Wówczas zastosowanie znajdą przepisy prawa budowlanego w dotychczasowym brzmieniu (art. 26 oraz 27 ustawy zmieniającej). 

Zatem, inwestorowi przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji  (tj. w okresie od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku) udzielono prawa wyboru, czy proces budowlany będzie realizowany w oparciu o „stare”, czy też „nowe” przepisy prawa budowlanego. 

Powyższe rozwiązanie jest szczególnie istotne zważywszy na fakt, że w odniesieniu do niektórych inwestycji prace projektowe były już w toku przed dniem 19 września b.r. Inwestorowi pozostawiono zatem możliwość wykorzystania dokumentacji projektowej, wykonanej na „starych” zasadach. 

Tym samym do 19 września 2021 r. organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (wnieść sprzeciwu do zgłoszenia) tylko z tego względu, że inwestor dostarczył do organu projekt budowlany na dotychczasowych zasadach” (vide: wyjaśnienia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie okresu przejściowego dotyczącego projektów budowlanych). 

Przypominamy, że jeżeli inwestor zdecyduje się na opracowanie projektu budowlanego zgodnie z nowymi przepisami – wówczas do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (do zgłoszenia) należy dołączyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Dalszy przebieg procesu inwestycyjnego będzie odbywał się według nowych przepisów. 

Z kolei, wybór dotychczasowych przepisów będzie oznaczał obowiązek dostarczenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego w dotychczasowym kształcie – a zatem zawierającego również elementy, składające się obecnie na tzw. projekt techniczny, który w myśl nowych przepisów jest składany dopiero na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, o czym pisaliśmy w JPB # 2.  Dalszy przebieg procesu inwestycyjnego będzie się odbywał według dotychczasowych przepisów. 

STOSOWANIE UCHYLONYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH 

W dniu 19 września b.r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej jako: „nowe rozporządzenie”), które uchyliło rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej jako: „uchylone rozporządzenie”). 

Uzasadnione wątpliwości wywoływał brak przepisów przejściowych, które wprost pozwalałyby na stosowanie przepisów uchylonego rozporządzenia w okresie od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku – czy to w ustawie zmieniającej, czy też w nowym rozporządzeniu. 

W związku z licznymi pytaniami inwestorów Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało w dniu 28 września 2020 roku „Komunikat dotyczący stosowania rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”, w którym stwierdziło, że przepisy uchylonego rozporządzenia mogą być w/w okresie stosowane na podstawie art. 26 ustawy zmieniającej. 

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE 

Po pierwsze, ustawodawca umożliwił inwestorom, którzy będą prowadzić roboty budowlane na podstawie „starych” przepisów (vide: trzy wyżej opisane przypadki) skorzystanie z niektórych znowelizowanych, a korzystniejszych dla inwestorów przepisów. Inwestorzy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw nowej, szerszej definicji  istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (art. 36a ust. 5 oraz ust. 5b PrBud) – zobacz JPB # 3, a także będą mogli przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na nowych zasadach, określonych w art. 40 PrBud – zobacz JPB # 5. 

Po drugie, dzienniki budowy, montażu i rozbiórki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego przed 19 września b.r. zachowują ważność i są prowadzone w sposób określony w dotychczasowych przepisach wykonawczych. Podobnie rzecz się ma z tablicami informacyjnymi i ogłoszeniami zawierającymi dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy lub umieszczonymi przed tą datą na terenie budowy, pod warunkiem ich zgodności z dotychczasowymi przepisami wykonawczymi. 

Po trzecie w przypadku, gdy inwestor wystąpił z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, a wniosek ten nie został rozpatrzony przed 19 września b.r. – wówczas inwestor będzie musiał spełnić wymagania, nałożone art. 9  PrBud w brzmieniu nadanym nowelizacją (art. 29 ustawy zmieniającej). 

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany – prosimy o udostępnienie lub polubienie strony Kancelarii. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą! 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414; 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609; 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 poz. 462. 

Scroll to Top