REWOLUCJA W PROJEKCIE BUDOWLANYM

Serdecznie zapraszamy do lektury drugiego artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM. 

Osoby, które dopiero przyłączyły się do grona Czytelników informujemy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. 

Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii – poniżej link: 

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #1 

Dzisiaj bierzemy na „tapetę” NOWY PODZIAŁ PROJEKTU BUDOWLANEGO oraz wskazujemy, co z tego podziału wynika. Gotowi? Zaczynamy! 

Otóż, zgodnie z nowelizacją, projekt budowlany stanowiący dotychczas jednolity dokument, został rozdzielony na: 

  • projekt zagospodarowania działki lub terenu; 
  • projekt architektoniczno-budowlany; oraz 
  • projekt techniczny. 

Tylko część z w/w trio, tj. wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany, będzie zatwierdzana przez organ w decyzji o pozwoleniu na budowę – w przeciwieństwie do projektu technicznego, którego nie trzeba nawet załączyć do wniosku o pozwolenie na budowę. 

Zmiana ma uprościć i przyśpieszyć wydawanie pozwoleń na budowę – ustawodawca doszedł bowiem do słusznego wniosku, że zbędne jest przedkładanie części projektu budowlanego w postaci projektu technicznego, która i tak nie podlega ocenie organu. 

Projekt techniczny zaś będzie przedkładany do organu nadzoru budowlanego dopiero na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Nie oznacza to jednak, że ustalenia projektu technicznego mogą być dowolne! 

W nowym prawie budowlanym wprowadzono wymóg zgodności projektu technicznego z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym (art. 34 ust. 3c PrBud). Zgodność powinien zapewnić projektant (art. 20 ust. 1aa PrBud – nowość). Jeżeli będzie on chciał dokonać zmian w projekcie technicznym, które będą sprzeczne przykładowo z projektem architektoniczno-budowlanym – w pierwszej kolejności powinien dokonać zmian w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz uzyskać ponowne uzgodnienie w organie (nowy art. 36b ust. 1 PrBud). 

W odróżnieniu od projektu technicznego, samo oświadczenie projektanta o zgodności projektu technicznego z pozostałymi częściami projektu budowlanego powinno zostać złożone na etapie zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 4a pkt 2 PrBud). W ten sposób ustawodawca chce zapewnić zgodność projektu technicznego z pozostałymi częściami projektu budowlanego. Ponadto, kierownik budowy będzie musiał okazać aktualny projekt techniczny na każde żądanie organu nadzoru (nowy art. 36b ust. 3 PrBud). 

Jednocześnie, wymaga podkreślenia, że ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 19 września b.r. wprowadziła dodatkowo modyfikację zawartości poszczególnych części projektu budowlanego. Poza zmianami czysto „kosmetycznymi”, mającymi na celu zwiększenie przejrzystości przepisów (co jest miłą odmianą) – w zakres: 

  • projektu zagospodarowania działki lub terenu włączono informację o obszarze oddziaływania obiektu; 
  • projektu architektoniczno-budowlanego włączono m.in. „układ przestrzenny oraz formę architektoniczną”, a także „zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych”; zaś 
  • projektu technicznego włączono m.in. konstrukcję obiektu, charakterystykę energetyczną, w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych oraz pozostałe opracowania projektowe – tj. niektóre elementy, które do tej pory składały się na projekt architektoniczno-budowlany. 

UWAGA!!! Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego została określona w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609), obowiązującym od 19 września 2020 roku. 

Należy również podkreślić, że dotychczas na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę wymagane były cztery egzemplarze projektu budowlanego – w tym dwa egzemplarze były przeznaczone dla inwestora. Obecnie, wymagane są trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz trzy egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego (art. 33 ust. 2 pkt 1 PrBud). Po jednym egzemplarzu zatwierdzonych projektów otrzymają: inwestor, organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego (art. 34 ust. 4a PrBud). 

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany – prosimy o polubienie strony Kancelarii na Facebook’u oraz Google Maps. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą! 

  

PODSTAWA PRAWNA: 
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471; 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. 

Scroll to Top