KIEDY POZWOLENIE, A KIEDY ZGŁOSZENIE – CZYLI CO NOWEGO W PRAWIE BUDOWLANYM PO NOWELIZACJI

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 4 

Serdecznie zapraszamy do lektury czwartego już artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM. 

Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepisów prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni „odcinek” z serii – poniżej link: 

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #3 

W dzisiejszym artykule omówimy najważniejsze zmiany dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę po nowelizacji z września b.r. Ustawodawca zdecydował się bowiem na zupełną „przebudowę” art. 29 oraz 30 PrBud, które powodowały dotychczas niezliczone wątpliwości interpretacyjne. 

UŁATWIENIA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO 

Przed 19 września br., aby inwestor mógł ustalić, czy dane roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenia – musiał przeanalizować zarówno art. 29 PrBud, jak i poszczególne odesłania do art. 30 PrBud. Na domiar złego, przepisy te były wielokrotnie nowelizowane, wprowadzono liczne odesłania oraz wyjątki od wyjątków. 

W zamyśle ustawodawcy, obecnie inwestor po lekturze nowego art. 29 PrBud ma mieć możliwość ustalenia z łatwością, jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają nawet zgłoszenia. Zmiany „redakcyjne” idą w prze ze zwolnieniem niektórych kategorii budów oraz robót budowlanych z uzyskania pozwolenia lub nawet z konieczności dokonania zgłoszenia. 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY 

Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 1 PrBud wyszczególniało budowy zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis nie określał jednak wprost, czybrak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oznacza jednocześnie obowiązek uzyskania zgłoszenia. Obecna redakcja przepisu nie pozostawia wątpliwości, że jego dyspozycją objęte są wyłącznie budowy wymagające zgłoszenia, zamiast pozwolenia na budowę. 
 
Należy zwrócić uwagę, że w rzeczonym art. 29 ust. 1 PrBUD uzupełniono dotychczasowy katalog o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, a także o wszystkie oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę – bez względu, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie (dotychczas jedynie oczyszczalnie przydomowe podlegały procedurze zgłoszenia – obecnie tej procedurze będą podlegały wszystkie oczyszczalnie o w/w wydajności). Jednocześnie, zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 2 PrBud, tarasy przydomowe o powierzchni do 35 m2 zostały całkowicie zwolnione z obowiązku zgłoszenia. Z obowiązku uzyskiwania zgłoszenia zostały także zwolnione bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automatów sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie (dotychczas, zgodnie z orzecznictwem paczkomat posadowiony na okres dłuższy niż 180 dni podlegał obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę). 

Zmieniła się także redakcja art. 29 ust. 3 PrBud, która obecnie w sposób przejrzysty reguluje, które roboty budowlane stanowiące przebudowę, remont oraz instalowanie nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenia. 

Jednocześnie, podkreślić należy, że do katalogu obiektów wymagających jedynie zgłoszenia, zamiast – jak dotychczas – pozwolenia na budowę, zostały przeniesione roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d PrBud), jednakże przy zachowaniu wymogu dołączenia do zgłoszenia m.in. projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (art. 30 ust. 4c PrBud). 

Zmieniono również przesłankę, warunkującą konieczność dokonania zgłoszenia w odniesieniu do przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotychczas wymóg zgłoszenia dotyczył każdej przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, która prowadziła do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu. Obecnie, wymóg zgłoszenia dotyczy jedynie sytuacji, gdy przebudowa takiego budynku doprowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu – ale jedynie takiego, które będzie wykraczało poza działkę, na której budynek jest usytuowany. 

Z kolei, w nowym art. 29 ust. 4 PrBud wskazano przypadki, gdy roboty budowlane nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia – z zastosowaniem podziału robót na cztery grupy (przebudowę, remont, instalowanie oraz utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych). 

Z obowiązku zgłoszenia zwolniono m.in., przebudowę obiektów budowlanych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, oczyszczalni ścieków do 7,5 m3 na dobę, zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni. 

Nie wymagają także pozwolenia, ani zgłoszenia roboty budowlane stanowiące remont obiektów budowlanych, których budowa nie wymagała ani decyzji pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przepisie wprowadzono ponadto zmianę, dzięki której z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolniono prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie budynków, których budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz budynków jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych. 

W art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d. wskazano, że zarówno budowa instalacji, wewnątrz jak i na zewnątrz użytkowanego budynku nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia, zgłoszenia), co eliminuje wątpliwość, czy zwolnienie z pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczy również odcinka instalacji wewnętrznej wychodzącej poza budynek. Przepis nie dotyczy instalowania instalacji gazowych, która wymaga dokonania zgłoszenia. 

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany – prosimy o zostawienie like, udostępnienie lub polubienie strony Kancelarii. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą! 

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471; 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414. 

Scroll to Top