KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

WYDARZENIA

Stale dzielimy się z Państwem posiadaną wiedzą. Poniżej przedstawiamy opisy i linki do szkoleń, konferencji, kongresów oraz webinarów, które prowadziliśmy, a także poprowadzimy w najbliższej przyszłości.

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

„Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej”.

Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przestój gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo – to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, które licząc na „boom” przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, rozglądać się będą za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
 • Na co warto zwrócić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by były bezpieczne z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Czym się różni sprzedaż nieruchomości lokalowej od sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Co to jest ekspektatywa prawa do lokalu?
 • Jak forma jest wymagana przy sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredytów, które przestały być spłacane w związku z COVID -19?
 • Na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu cesji z umów deweloperskich?
 • Czy wystarczy, by umowa cesji z umowy deweloperskiej była dwustronna, czy też powinna być trójstronna z udziałem dewelopera? Kiedy?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązków z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze współwłaścicieli lub współspadkobierców nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 • Czy analogiczne podatki należy płacić w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia?
 • Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta i w jakiej sytuacji ustawodawca wprowadza sankcję nieważności takich umów?

Poniżej link do wydarzenia:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko po raz kolejny poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: „Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19”.

Z pojęciem tzw. „skargi pauliańskiej” z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że „czynności prawne”, które mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużników w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele osób ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji późniejsza możliwość egzekucji.

Podczas szkolenia online Prelegent pochyli się nad zagadnieniem skargi pauliańskiej zarówno co do jej zakresu, jak też możliwości korzystania z tego narzędzia do egzekwowania należności publiczno-prawnych (zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, należności celne). Prelegent omówi również wyrok TSUE o charakterze prejudykatu wskazując, jak odzyskiwać należności w sytuacji, gdy dłużnik „wyprowadził” majątek za granicę.

Uczestnicy webinarów otrzymają praktyczne informacje, jak szerokie zastosowanie może mieć skarga pauliańska zwłaszcza w czasach mocnego szarpnięcia gospodarki przez COVID – 19 oraz w obliczu widma zapowiadanej recesji.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak skutecznie bronić się przed „ukrywaniem” majątku przez dłużników w dobie COVID-19?
 • Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje? Czy Skarb Państwa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych może występować z roszczeniem o uznanie czynności za bezskuteczną?
 • Które czynności prawne – zgodnie z orzecznictwem – mogą być objęte skargą, a które nie?
 • Jakie są przesłanki do występowania ze skargą pauliańską? Czy musimy dysponować tytułem egzekucyjnym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji?
 • Co należy rozumieć przez „pokrzywdzenie” wierzyciela? Czy możemy dochodzić ochrony w drodze skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy za przeniesiony składnik majątku dłużnik otrzyma zapłatę odpowiadającą cenom rynkowym?
 • Czy sytuacja członków rodziny dłużnika różni się od sytuacji osób trzecich, na które dłużnik przeniósł własność składników majątku? Co zrobić w sytuacji, gdy i te osoby „uciekną” z majątkiem, który otrzymały od dłużnika?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przeniesie składnik majątku na osobę trzecią mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego (UE) – jurysdykcja którego sądu?
 • Jak spełnić wymogi formalne pozwu? Czy należy podejmować takie działania?
 • Kogo pozwać i jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu?
 • Jak zabezpieczyć powództwo i czy warto? O czym należy pamiętać w postępowaniu zabezpieczającym roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną?

Poniżej link do wydarzenia:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli jak skutecznie zabezpieczać długi„.

Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w tym przewłaszczenia nieruchomości) należą do umów nienazwanych polskiego prawa. Nie zostały bowiem dotąd skodyfikowane i skutecznie uregulowane w kodeksie cywilnym (za wyjątkiem nowego art. 387¹ k.c. dot. nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta). Stąd też całą wiedzę jak powinny wyglądać takie umowy i jaką treść powinny zawierać, czerpać można wyłącznie z poglądów doktryny, wykształconej praktyki notarialnej, a także bogatego orzecznictwa sądowego.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Co powinny zawierać umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, a zwłaszcza umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie?
 • Kiedy i w jakiej sytuacji dłużnik może wpisywać swoje roszczenia do działu III księgi wieczystej nieruchomości przewłaszczanej?
 • Kiedy wierzyciel może się liczyć z powództwem dłużnika w trybie art. 405 k.c.?
 • Kiedy umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie będzie bezwzględnie nieważna, a w jakich sytuacjach możemy mówić o względnej nieważności umowy?
 • W jakich sytuacjach umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości wykorzystywanej przez konsumenta na cele mieszkalne będzie nieważna?
 • Jak obliczać łączną wartość zabezpieczanej wierzytelności?
 • Kiedy możemy mówić o nadzabezpieczeniu wierzytelności?
 • Jakie były dotychczasowe sposoby zabezpieczania interesów wierzyciela i przewłaszczającego w praktyce orzeczniczej?
 • Jakie znaczenie w obrocie prawnym będzie miał nowy art. 387¹ k.c.

Poniżej link do wydarzenia:


WYDARZENIA, KTÓRE JUŻ ZA NAMI:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła ponad pięciogodzinne szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

Zabezpieczenia umowne w praktyce – weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja.

Remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego.

Żyjemy w czasach, gdy zatory płatnicze stały się codziennością, a wiele przedsiębiorstw nie przetrwało kryzysu lub znajduje się na granicy wytrzymałości finansowej. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy jeszcze ostrożniej niż dotychczas wybierają kontrahentów, a także szukają sposobów na skuteczne zabezpieczenie lub szybkie „ściągnięcie” swoich należności. Trudne dla przedsiębiorców realia gospodarcze sprawią, że przydatna okazuje się również wiedza dotycząca egzekwowania zabezpieczeń w trakcie postępowań upadłościowych.

Na szkoleniu online w sposób kompleksowy zostanały omówione zagadnienia skutecznego zabezpieczania roszczeń oraz egzekwowania ustanowionych zabezpieczeń, na przykładzie popularnych i mniej popularnych zabezpieczeń, a całość została poparta orzecznictwem oraz praktycznym case study.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli jak skutecznie zabezpieczać długi„.

Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w tym przewłaszczenia nieruchomości) należą do umów nienazwanych polskiego prawa. Nie zostały bowiem dotąd skodyfikowane i skutecznie uregulowane w kodeksie cywilnym (za wyjątkiem nowego art. 387¹ k.c. dot. nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta). Stąd też całą wiedzę jak powinny wyglądać takie umowy i jaką treść powinny zawierać, czerpać można wyłącznie z poglądów doktryny, wykształconej praktyki notarialnej, a także bogatego orzecznictwa sądowego.

W dniach 8 lipca 2020 roku oraz 25 sierpnia 2020 roku, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenia online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

„Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej”.

Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przestój gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo – to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, które licząc na „boom” przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, rozglądać się będą za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązków z umów deweloperskich.

Na szkoleniu sierpniowym zostały poruszone zagadnienia, które żywo interesowały Uczestników szkolenia lipcowego (jednocześnie dziękujemy uczestnikom obu edycji za tak duże zainteresowanie i zadawanie ciekawych pytań!).

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 czerwca, 22 lipca oraz 16 października 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenia online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: „Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19”.

Z pojęciem tzw. „skargi pauliańskiej” z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że „czynności prawne”, które mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużników w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele osób ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji późniejsza możliwość egzekucji.

Podczas szkoleń online Prelegent pochylił się zatem nad zagadnieniem skargi pauliańskiej zarówno co do jej zakresu, jak też możliwości korzystania z tego narzędzia do egzekwowania należności publiczno-prawnych (zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, należności celne). Prelegent omówił również wyrok TSUE o charakterze prejudykatu wskazując, jak odzyskiwać należności w sytuacji, gdy dłużnik „wyprowadził” majątek za granicę.

Uczestnicy webinarów otrzymali praktyczne informacje, jak szerokie zastosowanie może mieć skarga pauliańska zwłaszcza w czasach mocnego szarpnięcia gospodarki przez COVID – 19 oraz w obliczu widma zapowiadanej recesji.

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 18 czerwca 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła panel pt.: Najem krótkoterminowy w dobie pandemii COVID – 19 w ramach dwudniowej Konferencji online: „Apart i condohotele – problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadzór UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji”, która odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2020 roku.

W trakcie półtoragodzinnego panelu, Katarzyna Niekrasz-Gierejko odpowiedziała na pytania nurtujące branżę rynku najmu krótkoterminowego oraz omówiła następujące zagadnienia praktyczne:

 • Jak pandemia COVID -19 wpłynęła na rynek najmu krótkoterminowego?
 • Czy COVID-19 ostatecznie zniszczy rynek najmu krótkoterminowego?
 • Czy najem średnioterminowy jest dobrym rozwiązaniem?
 • Usługi hotelarskie a najem krótkoterminowy – podobieństwa i różnice;
 • Konsekwencje uznania najmu krótkoterminowego za usługę hotelarską;
 • Najem krótkoterminowy w budynkach wielorodzinnych – co na to wspólnoty mieszkaniowe?
 • Dotychczasowe orzecznictwo i nowe plany legislacyjne w przedmiocie najmu krótkoterminowego.

Więcej szczegółów organizacyjnych oraz opisy pozostałych paneli eksperckich znajdują się na stronie organizatora wydarzenia, MMC Polska, do której link zamieszczamy poniżej:

To przedsiębiorcy napędzają gospodarkę i to oni najbardziej ucierpieli wskutek epidemii Covid-19. Dlatego, aby im pomóc stanąć na nogi i ułatwić orientację w nowej rzeczywistości prawnej, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko we współpracy z Centrum Kultury w Łomiankach, w dniu 14 maja 2020 roku zorganizowała bezpłatne webinarium online:

Najważniejsze zagadnienia Tarcz Antykryzysowych dla zobowiązań umownych, czyli odpowiedzialność kontraktowa w pigułce

Webinarium poprowadziła Pani Mecenas Katarzyna Niekrasz – Gierejko.

Zapraszamy przedsiębiorców z Gminy Łomianki (i nie tylko) do zapoznania się z całością nagrania, które jest dostępne na stronie Centrum Kultury w Łomiankach na facebook’u – pod następującym linkiem:

Must Read Media

 • Prelekcja pt.: Przekształcenie użytkowania wieczystego – problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo, wygłoszona online przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas Polskiego Kongresu Prawa Nieruchomości, organizowanego w dniach 27-28 kwietnia 2020 roku.

C.H. Beck Akademia

 • Szkolenie pt.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności po 1 stycznia 2019 roku, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 roku – prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów po 1 stycznia 2019 roku, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 roku – prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Rok obowiązywania ustawyktóre odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku – prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko.

MM Conferences Polska

 • Prelekcja pt.: Aktualna problematyka zasiedzenia służebności przesyłu i gruntów, wygłoszona w dniu 18 marca 2019 roku przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas konferencji pt.: Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego.
Scroll to Top