KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

STREFA NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJI BUDOWLANYCH 

Niespecyficzne czasy wymagają specjalnych działań. Dlatego Kancelaria przygotowała dla Państwa specjalny program w „Strefie Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych”, który ma ułatwić inwestycje tym z Państwa, dla których spowolnienie gospodarcze i kryzys są szansą na rozwój, bądź też pomóc Państwu uporządkować dotychczas odkładane tematy 🙂 

NIERUCHOMOŚCI 

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i dlatego możemy pomóc Państwu w: regulowaniu skomplikowanych stanów prawnych nieruchomości, poprowadzeniu spraw sądowych i sądowo – administracyjnych, w zaopiniowaniu, wynegocjowaniu i przygotowaniu projektów umów z zakresu nieruchomości, a w szczególności możemy pomóc w: 

 • poprowadzeniu badań due diligence stanu prawnego nieruchomości, dokonać identyfikacji ryzyk oraz oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości; 
 • poprowadzeniu postępowań dekretowych na każdym ich etapie; 
 • poprowadzeniu postępowań sądowych: w tym złożyć powództwa windykacyjne (o zwrot nieruchomości) i negatoryjne (np. z tytułu uciążliwych immisji), wnioski o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i ustanowienie służebności przesyłu; 
 • poprowadzeniu postępowań sądowo- administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących zaskarżania MPZP, pozyskiwania wszelkich pozwoleń pozwalających na zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości; 
 • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wywłaszczeń, przekroczenia granic przy budowie, za bezumowne korzystanie z nieruchomości; 
 • sporządzeniu projektów, zaopiniować i wynegocjować wszystkie typy umów związane z nieruchomościami: inwestycyjne, gwarancyjne, warunkowe, przedwstępne, przeniesienia własności, o roboty budowlane, deweloperskie, najmu, dzierżawy, użyczenia, o generalne wykonawstwo robót etc.; 
 • poprowadzeniu postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz wystąpić  o odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. 

PROCES INWESTYCYJNY 

W związku z procesem inwestycyjnym doradzamyi reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczególności w sprawach: 

 • przygotowania inwestycji, uzyskiwania lub odwołań od decyzji WZZT i decyzji o pozwoleniu na budowę, nakazów rozbiórki, wstrzymania wykonania inwestycji; 
 • ustanowienia odrębnej własności lokali; 
 • podziałów i rozgraniczeń nieruchomości; 
 • wywłaszczeń i odszkodowań; 
 • MPZP (Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) oraz skutków i roszczeń z tym związanych; 
 • w sprawie rent planistycznych. 

W imieniu Klientów, w wymienionych wyżej sprawach, doradzamy, piszemy odwołania od decyzji, reprezentujemy Klientów na etapie sądowo-administracyjnym, w tym przygotowujemy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, występujemy do ksiąg wieczystych, składamy roszczenia do organów. 

PROCES BUDOWLANY 

Dzieląc się swoją wieloletnią wiedzą i doświadczeniem zawodowym możemy pomóc Państwu w szczególności w: 

 • przygotowaniu projektów, zaopiniowaniu i wynegocjowaniu wszelkiego rodzaju umów budowlanych, w tym: o generalne wykonawstwo, wykonawcze i podwykonawcze, umowy deweloperskie i wszelkie inne umowy związane z procesem budowlanym (i.e. umowy z architektami, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy projektu wnętrz, umowy dostawy na plac budowy materiałów budowlanych); 
 • renegocjacji dotychczasowych umów w związku z nadzwyczajną zmianą stosunków; 
 • w przedmiocie zmiany pozwoleń na budowę, istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego; 
 • doradzić na etapie rozpoczęcia procesu budowlanego i występowania o różnego rodzaju decyzje i zgody; 
 • doradzić w związku z procesem inwestycyjnym, a także zmianą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po zakończeniu inwestycji. 

Dla tych deweloperów, których budżety zostały nadszarpnięte przez brak terminowego regulowania zobowiązań, przygotowaliśmy program z cyklu: 

 • dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych z procesu budowlanego; 
 • jesteśmy gotowi pomóc Państwu w związku z Państwa roszczeniami do Inwestora / wykonawcy na podstawie art. 647¹ k.c. – niezapłacone podwykonawstwo. 
Scroll to Top