KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

STREFA DLA BIZNESU

Dla Państwa obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość i chcemy Państwu pomóc sprostać nowym wyzwaniom. Dlatego, w „Strefie dla Biznesu” znajdziecie Państwo te dziedziny prawa, na których się dobrze znamy, a które powinny ułatwić Państwu sprostanie obecnym potrzebom rynku: 

OBSŁUGA KONTRAKTÓW 

Prawo kontraktowe to nasz „chleb powszedni”, dlatego z przyjemnością możemy pomóc Państwu w: 

zaopiniowaniu, przygotowaniu projektów oraz podjęciu negocjacji / renegocjacji różnych typów umów nazwanych i nienazwanych prawa cywilnego, sprawdzić lub ukształtować odpowiedzialność kontraktową następujących typów umów: 

 • umów inwestycyjnych, gwarancyjnych, deweloperskich, sprzedaży, warunkowych oraz przedwstępnych; 
 • najmu i dzierżawy małych i dużych powierzchni komercyjnych i mieszkalnych; 
 • użyczenia i leasingu; 
 • umów spółek i.e.: cywilnej, jawnej, komandytowej, spółki z.o.o.; 
 • factoringu: pełnego, mieszanego, otwartego, odwróconego, sponsoringu i forfaitingu; 
 • o korzystanie z utworu, logo, znaku towarowego (licencja wyłączna, niewyłączna, sublicencja); 
 • o przeniesienie autorskich praw majątkowych; 
 • o zakazie konkurencji; 
 • o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa; 
 • umowy NDA (o zachowaniu poufności); 
 • oraz wielu innych …… 

POMOC W ZAPEWNIENIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 

Nic tak nie utrudnia życia, jak utrata płynności finansowej. Przyczyny mogą być różne. Jedną z nich mogą być narastające zatory płatnicze np. z powodu niezapłaconych faktur. Pozywanie kontrahenta, z którym chce się dalej współpracować jest ostatnią deską ratunku. Raz, że kosztowne, a i wyrok nie od razu. 

Z myślą o powyższym, wdrażamy dla Państwa następujące rozwiązania: 

 • ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na majątku dłużnika (m.in. na rachunkach bankowych oraz w księgach wieczystych, itd.) lub majątku osób trzecich (poręczenia, hipoteki); 
 • selekcja umów w celu dokonania oceny, które kontrakty realizować, a które rozwiązać, ocena ryzyka kontraktowego oraz możliwości rozliczenia dotychczasowych świadczeń pieniężnych, w tym wpłaconych zaliczek i zadatków; 
 • ustawowe oraz kontraktowe mechanizmy umożliwiające uniknięcie lub zminimalizowanie  odpowiedzialności kontraktowej; 
 • reorganizacja aktywów i pasywów, w tym doradztwo w procesie upłynnienia aktywów oraz pozyskiwania nowego finansowania; 
 • opiniowanie oraz ocena ryzyka przy zawieraniu umów faktoringu; 
 • pozasądowe metody rozwiązywania sporów: renegocjacje kontraktów, korzystanie z mediacji i sądów arbitrażowych m.in. w celu złagodzenia odpowiedzialności kontraktowej, obniżenia lub rozłożenia świadczeń na raty, a także odroczenia wykonania zobowiązań. 

Przy wyjątkowo opornych i niesumiennych dłużnikach, pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym i egzekucyjnym, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W szczególności na Państwa życzenie przygotujemy lub weźmiemy udział w: 

 • postępowaniach: uproszczonych, upominawczych i nakazowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym; 
 • mediacji sądowej; 
 • złożymy skargi o wznowienie postępowań; 
 • europejskim postępowaniu nakazowym i europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń; 
 • wydaniu zaświadczeń europejskiego nakazu zapłaty; 
 • dochodzeniu roszczeń p-ko członkom zarządu, w sytuacji bezskuteczności egzekucji p-ko spółce; 
 • doradzimy, zaopiniujemy, wynegocjujemy umowy cesji wierzytelności, oświadczeń o potrąceniu, poręczenia cywilnego; 
 • wskażemy sposoby skutecznego zabezpieczenia wierzytelności: doradzamy, przygotowujemy dokumenty; 
 • wystąpimy ze skargą pauliańską p-ko dłużnikom; 
 • weźmiemy udział w postępowaniach egzekucyjnych. 

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDIĘBIORSTWA I ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

W czasach, kiedy większość biznesów przenosi się do sieci, przedsiębiorca powinien wiedzieć jak chronić swoje dobra: m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how, markę, znak towarowy, a także jak bronić się przed agresywną i walczącą o przetrwanie konkurencją. Mamy wiedzę w tym zakresie, która możemy się z Państwem podzielić: 

 • sporządzając umowy chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym m.in. know-how; 
 • reprezentując Państwa w postępowaniach dotyczących rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP; 
 • sprawdzając czy działanie Państwa konkurenta można uznać za czyn naruszający uczciwą konkurencję; 
 • reprezentując Państwa na etapie postępowania przedsądowego – wezwanie do zaniechania naruszeń, rozmowy polubowne z nieuczciwym konkurentem; 
 • reprezentując Państwa w postępowaniach cywilnych, dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, podszywania się pod firmę i renomę innego przedsiębiorstwa, a także rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie w sieci, dochodząc lub broniąc przed m.in. roszczeniami odszkodowawczymi
Scroll to Top