KREATYWNI
NIEZAWODNI
GODNI ZAUFANIA
604 555 333

PUBLIKACJE

12/2020 – TEMAT Z OKŁADKI

Artykuł pt.: Sprzedaż nieruchomości zadłużonych – czyli skuteczne przeniesienie własności zadłużonej nieruchomości, ekspektatywy prawa odrębnej własności oraz praw i obowiązków z umowy deweloperskiej, opublikowany w grudniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (12/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Sprzedaż nieruchomości zadłużonych, bądź ekspektatywy prawa odrębnej własności z pewnością nie są niczym nowym w rzeczywistości prawnej. Ostatnie wydarzenia w postaci niespodziewanej pandemii, powszechnego lockdownu oraz narastającego kryzysu skłaniają do przypuszczeń, że skala zjawiska będzie jednak narastać. Celem artykułu jest przybliżenie problematyki, z którą mierzyć się będą kupujący w krótkiej i dalszej perspektywie.

W grudniowym numerze czasopisma, Katarzyna Niekrasz-Gierejko pochyla się nad praktycznymi aspektami sprzedaży nieruchomości obciążonych hipoteką umowną oraz przymusową, obciążonych należnościami z tytułu czynszu najmu, opłat eksploatacyjnych oraz opłat adiacenckich. W artykule poruszono także zagadnienia nabycia nieruchomości na licytacji komorniczej oraz sprzedaży ekspektatywy prawa własności. Całość została poparta praktycznymi przykładami oraz pomocnym orzecznictwem sądowym.

10/2020

Artykuł pt.: „Skarga pauliańska – skuteczna obrona wierzycieli przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19 – aspekty procesowe”, opublikowany w październikowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (10/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

SKARGA PAULIAŃSKA to narzędzie prawne coraz częściej wykorzystywane do odzyskiwania należności. Mało jednak osób do końca zdaje sobie sprawę, jak szeroki katalog czynności prawnych skargą pauliańską można objąć.

W październikowym numerze czasopisma, Katarzyna Niekrasz-Gierejko pochyla się nad zagadnieniami procesowymi powództw ze skargi pauliańskiej, opisując m.in. kwestię przesłanek dochodzenia ochrony wierzytelności istniejących oraz przyszłych, zabezpieczania roszczeń ze skargi pauliańskiej, oznaczania wartości przedmiotu sporu, a także mierzy się z praktycznymi problemami dochodzenia roszczeń ze skargi pauliańskiej.

8/2020 – TEMAT NUMERU

Artykuł pt.: „Skarga pauliańska – skuteczna obrona wierzycieli przed ukrywaniem majątku przez dłużników w dobie COVID-19”, opublikowany w sierpniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (8/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

SKARGA PAULIAŃSKA to narzędzie prawne coraz częściej wykorzystywane do odzyskiwania należności. Mało jednak osób do końca zdaje sobie sprawę, jak szeroki katalog czynności prawnych skargą pauliańską można objąć.

W sierpniowym numerze czasopisma, Katarzyna Niekrasz-Gierejko pochyla się nad zagadnieniem skargi pauliańskiej zarówno co do jej zakresu, jak też możliwości korzystania z tego narzędzia do egzekwowania należności publiczno-prawnych (zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, należności celne).

Opierając się na wyroku TSUE o charakterze prejudykatu wskazuje, jak odzyskiwać należności w sytuacji, gdy dłużnik „wyprowadził” majątek za granicę. W konsekwencji, w numerze znajdziecie Państwo praktyczne informacje, jak szerokie zastosowanie może mieć skarga pauliańska zwłaszcza w czasach mocnego szarpnięcia gospodarki przez COVID – 19 oraz w obliczu widma zapowiadanej recesji.

6/2020 – TEMAT Z OKŁADKI

Artykuł pt.: „Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta”, opublikowany w czerwcowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (6/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

W czerwcowym numerze czasopisma Pani Mecenas omawia zagadnienia, związane z obowiązującym od 20 maja 2020 roku nowym przepisem art. 387 (1) kodeksu cywilnego i nie tylko.

Przepis ten jest o tyle istotny zarówno w praktyce notarialnej, jak też w odniesieniu do konsumentów przenoszących własność nieruchomości na zabezpieczenie długów, że przewiduje sankcję nieważności umowy, naruszającej nowe wymogi, ustanowione w/w przepisem.

5/2020

Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – pytania i odpowiedzi po ostatniej nowelizacji”, opublikowany w majowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (5/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Pomimo faktu, że ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów obowiązuje już od ponad roku – wciąż generuje szereg problemów praktycznych na tle jej stosowania.

Szczególną trudność budzą niektóre zapisy ostatniej nowelizacji, wprowadzone ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw – zwłaszcza w odniesieniu do bonifikat o charakterze podmiotowym. W majowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko udziela odpowiedzi na pojawiające się pytania i narastające wątpliwości.

2/2020

Artykuł pt.: „Najem krótkoterminowy – dotychczasowe implikacje w orzecznictwie”, opublikowany w lutowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (2/2020), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Od ponad dwóch lat trwają prace nad tzw. „Białą Księgą regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” – jednakże, nadal brakuje kompleksowych uregulowań prawnych, które pozwoliłyby jednoznacznie stwierdzić, czy wynajmowanie turystom mieszkań lub pokoi na krótkie okresy czasu mieści się jeszcze w pojęciu najmu na cele mieszkalne, czy też stanowi już usługę hotelarską.

W lutowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko:

 • opisuje implikacje zakwalifikowania najmu krótkoterminowego jako usługi hotelarskiej;
  odpowiada na pytanie, czy działalność polegającą na sezonowym i krótkotrwałym najmie nieruchomości należy traktować jako działalność gospodarczą, czy też tzw. najem prywatny;
 • podejmuje kwestię zmiany przeznaczenia wynajmowanego obiektu;
 • analizuje orzecznictwo dotyczące zaskarżania przez właścicieli takich lokali uchwał wspólnot mieszkaniowych;
 • powyższe kwestie omawia w kontekście projektu w/w „Białej księgi”.

10/2019

Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności – kolejna nowelizacja ustawy”, opublikowany w październikowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (10/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 roku o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw, dokonano kolejnej, istotnej zmiany ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i to z mocą prawną od dnia 1 stycznia 2019 roku.

W październikowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko:

 • opisuje zakres przedmiotowy ustawy w kontekście rozszerzenia katalogu gruntów podlegających przekształceniu z mocy prawa;
 • odnosi się do zmiany zasad tzw. następczego przekształcenia prawa;
 • porusza kwestię kolejnej szansy przedsiębiorców na skorzystanie z możliwości wydłużenia okresu wnoszenia opłat za przekształcenie prawa w celu uniknięcia dopłat ponad pomoc de minimis;
 • omawia kwestię wydłużenia terminu na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej w celu skorzystania z bonifikaty.

8/2019 – TEMAT NUMERU

Artykuł pt.: „Zwrot nieruchomości wywłaszczonych – zmiany legislacyjne wprowadzone nowelą z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami”, opublikowany w sierpniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (8/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, zmieniając w sposób istotny dotychczasową treść art. 136 u.g.n. w odniesieniu do zwrotu nieruchomości wywłaszczonych, a także wprowadzając przepisy przejściowe regulujące termin ubiegania się o zwrot.

W sierpniowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko, m.in.:

 • odnosi się do konieczności nowelizacji ustawy w kontekście dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2015 roku, sygn. akt: SK 26/14 oraz z dnia 12 grudnia 2017 roku, sygn. akt: SK 39/15;
 • omawia zakres zmian wprowadzonych nowelą w kontekście możliwości zwrotu udziału w wywłaszczonej nieruchomości (udziału w części takiej nieruchomości) w przypadku bierności pozostałych współuprawnionych, a także w kontekście nowo dodanego art. 142a u.g.n. (możliwość zwrotu nieruchomości nabytych w drodze umowy);
 • w sposób kompleksowy analizuje przypadki wygaśnięcia uprawnienia do zwrotu nieruchomości wywłaszczonych – poruszając również kwestię tzw. przepisów przejściowych.

6/2019 – TEMAT Z OKŁADKI

Artykuł pt.: „Zmiana ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw”, opublikowany w czerwcowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (6/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

W dniu 26 kwietnia 2019 roku Sejm uchwalił oczekiwaną ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i niektórych innych ustaw. W pierwszej połowie maja przedmiotowa ustawa czekała na ewentualne poprawki senackie i podpis Prezydenta.

W czerwcowym numerze czasopisma:

 • poruszono potrzebę zmian w kontekście przedmiotowych i podmiotowych ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wprowadzonych ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 • omówiono zmiany, które mają zostać wprowadzone projektowaną ustawą, w tym w szczególności przypadki nabycia nieruchomości rolnych przez podmioty inne niż rolnicy indywidualni bez zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także nowe wymogi w odniesieniu do nabywców nieruchomości rolnych.

5/2019

Artykuł pt.: „Zasiedzenie służebności przesyłu na potrzeby urządzeń przesyłowych na nieruchomościach Skarbu Państwa po uwłaszczeniu przedsiębiorstw państwowych”, opublikowany w majowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (5/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Problematyka zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach Skarbu Państwa, przez przedsiębiorstwa państwowe po ich uwłaszczeniu, nie jest materią łatwą i jako taka doczekała się zarówno w doktrynie, jak i judykaturze wielu, niejednokrotnie odmiennych poglądów.

W majowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko, odnosząc się do orzecznictwa Sądu Najwyższego omawia kwestie ewentualnej dopuszczalności:

 • nabycia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w wyniku uwłaszczenia przedsiębiorstw przesyłowych na urządzeniach przesyłowych – ex lege, tj. z mocy prawa, w chwili uwłaszczenia przedsiębiorstw państwowych na urządzeniach przesyłowych;
 • zasiedzenia służebności przesyłu na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste.

4/2019 – TEMAT NUMERU

Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w pytaniach i odpowiedziach”, opublikowany w kwietniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (4/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Likwidacja prawa użytkowania wieczystego, wprowadzona ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, na datę artykułu znowelizowaną już dwukrotnie, wygenerowała szereg niewiadomych.

W kwietniowym numerze czasopisma Katarzyna Niekrasz-Gierejko odpowiada liczne pytania, pojawiające się również w czasie szkoleń w ramach Akademii Becka, m.in.:

 • Kiedy prawo użytkowania wieczystego gruntu objętego przedsięwzięciem deweloperskim i realizowanego etapami przekształci się w prawo własności?
 • Czy współwłaściciele lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego ponoszą solidarną odpowiedzialność za opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa i czy pod wnioskiem o ustalenie wysokości oraz okresu opłat przekształceniowych muszą podpisać się wszyscy współwłaściciele?
 • Jaki wpływ na fakt przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz na wysokość wyliczonej opłaty ma późniejsze przekształcenie lokalu mieszkalnego w lokal użytkowy?

1/2019 – TEMAT Z OKŁADKI

Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po 1.1.2019 – projektowana nowelizacja ustawy”, opublikowany w styczniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (1/2019), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

Już w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wiadomym było, że począwszy od 1 stycznia 2019 roku, ustawa może spowodować czasowe spowolnienie na rynku obrotu nieruchomościami m.in. ze względu na terminy wydawania zaświadczeń. Z rynku docierały też sygnały o znaczących obciążeniach finansowych, które musieliby ponieść przedsiębiorcy w związku z dopłatami do wartości rynkowej gruntu, ponad udzieloną wartość pomocy de minimis.

W styczniowym numerze czasopisma omówiono zmiany wprowadzone ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, m.in. w zakresie nowego terminu na wydawanie zaświadczeń, ujednolicenia zasad wpisów w księgach wieczystych, zmiany zasad odpłatności za przekształcenie prawa, a także ustalenia dnia udzielenia pomocy publicznej.

12/2018 – TEMAT NUMERU

Artykuł pt.: „Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od 1.1.2019 r.”, opublikowany w grudniowym numerze czasopisma C.H. BECK „Nieruchomości” (12/2018), autorstwa r.pr. Katarzyny Niekrasz-Gierejko.

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która z założenia ma usprawnić dotychczasowe procesy przekształcania prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

W grudniowym numerze czasopisma w sposób szczegółowy omówiono kwestie: (i) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności z mocy prawa, (ii) katalogu przedmiotowego ustawy w kontekście wątpliwości, które grunty podlegają przekształceniu z mocy prawa, (iii) zaświadczeń potwierdzających przekształcenie prawa oraz wpisów do ksiąg wieczystych, a także (iv) opłat za przekształcenie.

Scroll to Top