KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


STREFA INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI

Niespecyficzne czasy wymagają specjalnych działań. Dlatego Kancelaria przygotowała dla Państwa specjalny program w ÔÇ×Strefie Inwestycji i NieruchomościÔÇŁ, kt├│ry ma ułatwić inwestycje tym z Państwa, dla kt├│rych kryzys jest szansą na rozw├│j, bądź też pom├│c Państwu uporządkować dotychczas odkładane tematy :)

PROCES INWESTYCYJNY

W związku z procesem inwestycyjnym doradzamy i reprezentujemy Klient├│w w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, w szczeg├│lności w sprawach:

 • przygotowania inwestycji, uzyskiwania lub odwołań od decyzji WZZT i decyzji o pozwoleniu na budowę, nakaz├│w rozbi├│rki, wstrzymania wykonania inwestycji;
 • ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • podział├│w i rozgraniczeń nieruchomości;
 • wywłaszczeń i odszkodowań;
 • MPZP (Miejscowych Plan├│w Zagospodarowania Przestrzennego) oraz skutk├│w i roszczeń z tym związanych;
 • w sprawie rent planistycznych.

W imieniu Klient├│w, w wymienionych wyżej sprawach, doradzamy, piszemy odwołania od decyzji, reprezentujemy Klient├│w na etapie sądowo-administracyjnym, w tym przygotowujemy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, występujemy do ksiąg wieczystych, składamy roszczenia do organ├│w.

NIERUCHOMOŚCI

Z przyjemnością podzielimy się z Państwem swoją wiedzą i dlatego możemy pom├│c Państwu w: regulowaniu skomplikowanych stan├│w prawnych nieruchomości, poprowadzeniu spraw sądowych i sądowo - administracyjnych, w zaopiniowaniu, wynegocjowaniu i przygotowaniu projekt├│w um├│w z zakresu nieruchomości, a w szczeg├│lności możemy pom├│c w:

 • poprowadzeniu badań due diligence stanu prawnego nieruchomości, dokonać identyfikacji ryzyk oraz oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości;
 • poprowadzeniu postępowań dekretowych na każdym ich etapie;
 • poprowadzeniu postępowań sądowych: w tym złożyć pow├│dztwa windykacyjne (o zwrot nieruchomości) i negatoryjne (np. z tytułu uciążliwych immisji), wnioski o zasiedzenie, zniesienie wsp├│łwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i ustanowienie służebności przesyłu;
 • poprowadzeniu postępowań sądowo- administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczących zaskarżania MPZP, pozyskiwania wszelkich pozwoleń pozwalających na zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości;
 • dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wywłaszczeń, przekroczenia granic przy budowie, za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • sporządzeniu projekt├│w, zaopiniować i wynegocjować wszystkie typy um├│w związane z nieruchomościami: inwestycyjne, gwarancyjne, warunkowe, przedwstępne, przeniesienia własności, o roboty budowlane, deweloperskie, najmu, dzierżawy, użyczenia, o generalne wykonawstwo rob├│t etc.;
 • poprowadzeniu postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz wystąpić┬á o odszkodowania z tytułu wywłaszczenia.

PROCES BUDOWLANY

Epidemia COVID-19, z kt├│rą się zmierzyliśmy, zmieniła i nadal zmienia rzeczywistość. Obserwujemy odwr├│cenie dotychczasowego procesu: ÔÇ×ucieczki do miastÔÇŁ na ÔÇ×ucieczkę poza miastoÔÇŁ. Jest to zatem szansa na kupienie małego domu z ogr├│dkiem, a dla deweloper├│w szansa na to, żeby sprostać nowym wyzwaniom. Dlatego dzieląc się swoją wiedzą możemy pom├│c Państwu w szczeg├│lności w:

 • przygotowaniu projekt├│w, zaopiniowaniu i wynegocjowaniu wszelkiego rodzaju um├│w budowlanych, w tym: o generalne wykonawstwo, wykonawcze i podwykonawcze, umowy deweloperskie i wszelkie inne umowy związane z procesem budowlanym (i.e. umowy z architektami, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy projektu wnętrz, umowy dostawy na plac budowy materiał├│w budowlanych);
 • w przedmiocie zmiany pozwoleń na budowę, istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 • doradzić na etapie rozpoczęcia procesu budowlanego i występowania o r├│żnego rodzaju decyzje i zgody;
 • doradzić w związku z procesem inwestycyjnym, a także zmianą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności po zakończeniu inwestycji.

Dla tych deweloper├│w, kt├│rych budżety zostały nadszarpnięte przez brak terminowego regulowania zobowiązań, przygotowaliśmy program z cyklu:

 • dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań kontraktowych z procesu budowlanego;
 • jesteśmy gotowi pom├│c Państwu w związku z Państwa roszczeniami do Inwestora / wykonawcy na podstawie art. 647┬╣ k.c. ÔÇô niezapłacone podwykonawstwo.

<< cofnij