KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


NIERUCHOMOŚCI

W ramach regulowania skomplikowanych stan贸w prawnych nieruchomości, prowadzimy sprawy sądowe i sądowoadministracyjne, opiniujemy, negocjujemy i przygotowujemy projekty um贸w z zakresu nieruchomości, a w szczeg贸lności:

 • prowadzimy badania due diligence stanu prawnego nieruchomości, dokonujemy identyfikacji ryzyk oraz oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania sądowe: w tym składamy pow贸dztwa windykacyjne i negatoryjne (np. z tytułu uciążliwych immisji), wnioski o zasiedzenie, zniesienie wsp贸łwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i ustanowienie służebności przesyłu;
 • prowadzimy postępowania sądowoadministracyjne związane z procesem inwestycyjnym, w tym dotyczące zaskarżania MPZP, pozyskiwania wszelkich pozwoleń pozwalających na zabudowę i zagospodarowanie nieruchomości;
 • dochodzimy roszczeń odszkodowawczych z tytułu wywłaszczeń, przekroczenia granic przy budowie, za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • sporządzamy projekty, opiniujemy i negocjujemy wszystkie typy um贸w związane z nieruchomościami: inwestycyjne, gwarancyjne, warunkowe, przedwstępne, przeniesienia własności, o roboty budowlane, deweloperskie, najmu, dzierżawy, użyczenia, o generalne wykonawstwo rob贸t etc.;
 • prowadzimy postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości oraz występujemy odszkodowania z tytułu wywłaszczenia.

 

PROCES BUDOWLANY

Opiniujemy i doradzamy na każdym etapie procesu budowlanego. Bierzemy udział w negocjowaniu um贸w, reprezentujemy podmioty na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W szczeg贸lności:

 • przygotowujemy projekty, opiniujemy i negocjujemy wszelkiego rodzaju umowy budowlane, w tym: o generalne wykonawstwo, wykonawcze i podwykonawcze, umowy deweloperskie i wszelkie inne umowy związane z procesem budowlanym (i.e. umowy z architektami, umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, umowy projektu wnętrz, umowy dostawy na plac budowy materiał贸w budowlanych);
 • dochodzimy roszczeń na etapie przedsądowym i sądowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wszystkich w/w um贸w;
 • występujemy z roszczeniami do inwestora lub wykonawcy na podstawie art. 647鹿 k.c. 鈥 niezapłacone podwykonawstwo;
 • doradzamy w przedmiocie zmiany pozwoleń na budowę, istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego;
 • doradzamy na etapie rozpoczęcia procesu budowlanego i występowania o r贸żnego rodzaju decyzje i zgody.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Doradzamy i reprezentujemy Klient贸w w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, w szczeg贸lności w sprawach:

 • procesu budowlanego, w tym: przygotowania inwestycji, uzyskiwania lub odwołań od decyzji WZZT i decyzji o pozwoleniu na budowę, nakaz贸w rozbi贸rki, wstrzymania wykonania inwestycji;
 • z zakresu ustanowienia odrębnej własności lokali;
 • podział贸w i rozgraniczeń nieruchomości;
 • wywłaszczeń i odszkodowań;
 • w sprawach związanych z ogłoszeniem i wejściem z życie MPZP (Miejscowych Plan贸w Zagospodarowania Przestrzennego) oraz skutk贸w i roszczeń z tym związanych;
 • w sprawie rent planistycznych.

W imieniu Klient贸w, w wymienionych wyżej sprawach, doradzamy, piszemy odwołania od decyzji, reprezentujemy Klient贸w na etapie sądowo-administracyjnym, w tym przygotowujemy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, występujemy do ksiąg wieczystych, składamy roszczenia do organ贸w.

 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym, gł贸wnie związanych z procesem inwestycyjnym i budowlanym oraz regulowaniem stan贸w prawnych nieruchomości, a zwłaszcza:

 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania um贸w r贸żnego typu;
 • z tytułu wywłaszczeń, decyzji ZRID;
 • przekroczenia granic przy budowie;
 • zajęcia części lub całości nieruchomości pod trakcje i linie kolejowe, energetyczne, drogowe;
 • z tytułu szk贸d na mieniu lub osobie;
 • analizujemy dokumenty i informujemy o wysokości możliwego do uzyskania odszkodowania.

<< cofnij