KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


WYDARZENIA

Stale dzielimy się z Państwem posiadaną wiedzą. Poniżej przedstawiamy opisy i linki do szkoleń, konferencji, kongres√≥w oraz webinar√≥w, kt√≥re prowadziliśmy, a także poprowadzimy w najbliższej przyszłości.

 

 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 stycznia 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

"Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej".

Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przest√≥j gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo ‚Äď to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, kt√≥re licząc na ‚Äěboom‚ÄĚ przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, rozglądać się będą za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązk√≥w z um√≥w deweloperskich.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak przygotować sprzedaż nieruchomości zadłużonych, jakie formalności załatwić, czego dopilnować?
 • Na co warto zwr√≥cić uwagę w umowach sprzedaży?
 • Jak formułować postanowienia umowne, by były bezpieczne z punktu widzenia sprzedającego i kupującego?
 • Czym się r√≥żni sprzedaż nieruchomości lokalowej od sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Co to jest ekspektatywa prawa do lokalu?
 • Jak forma jest wymagana przy sprzedaży ekspektatywy prawa do lokalu?
 • Jak podejść do przeniesienia praw i obowiązk√≥w z um√≥w deweloperskich, zwłaszcza finansowanych z kredyt√≥w, kt√≥re przestały być spłacane w związku z COVID -19?
 • Na co zwr√≥cić uwagę przy dokonywaniu cesji z um√≥w deweloperskich?
 • Czy wystarczy, by umowa cesji z umowy deweloperskiej była dwustronna, czy też powinna być tr√≥jstronna z udziałem dewelopera? Kiedy?
 • Jaka powinna być forma przeniesienia praw i obowiązk√≥w z umowy deweloperskiej?
 • Czy prawa i obowiązki z umowy przedwstępnej lub z umowy deweloperskiej podlegają dziedziczeniu?
 • Co zrobić w sytuacji, gdy jeden ze wsp√≥łwłaścicieli lub wsp√≥łspadkobierc√≥w nie wyraża zgody na sprzedaż?
 • Jak opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od daty nabycia?
 • Czy analogiczne podatki należy płacić w przypadku sprzedaży przed upływem 5 lat nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia?
 • Co to jest przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta i w jakiej sytuacji ustawodawca wprowadza sankcję nieważności takich um√≥w?

Poniżej link do wydarzenia:

Link:

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko po raz kolejny poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: "Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużnik√≥w w dobie COVID-19".

Z pojęciem tzw. ‚Äěskargi pauliańskiej‚ÄĚ z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że ‚Äěczynności prawne‚ÄĚ, kt√≥re mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużnik√≥w w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele os√≥b ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji p√≥źniejsza możliwość egzekucji.

Podczas szkolenia online Prelegent pochyli się nad zagadnieniem skargi pauliańskiej zar√≥wno co do jej zakresu, jak też możliwości korzystania z tego narzędzia do egzekwowania należności publiczno-prawnych (zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, należności celne). Prelegent om√≥wi r√≥wnież wyrok TSUE o charakterze prejudykatu wskazując, jak odzyskiwać należności w sytuacji, gdy dłużnik "wyprowadził" majątek za granicę.

Uczestnicy webinar√≥w otrzymają praktyczne informacje, jak szerokie zastosowanie może mieć skarga pauliańska zwłaszcza w czasach mocnego szarpnięcia gospodarki przez COVID - 19 oraz w obliczu widma zapowiadanej recesji.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Jak skutecznie bronić się przed ‚Äěukrywaniem‚ÄĚ majątku przez dłużnik√≥w w dobie COVID-19?
 • Czym jest skarga pauliańska i komu przysługuje? Czy Skarb Państwa lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych może występować z roszczeniem o uznanie czynności za bezskuteczną?
 • Kt√≥re czynności prawne - zgodnie z orzecznictwem ‚Äď mogą być objęte skargą, a kt√≥re nie?
 • Jakie są przesłanki do występowania ze skargą pauliańską? Czy musimy dysponować tytułem egzekucyjnym i postanowieniem o umorzeniu egzekucji?
 • Co należy rozumieć przez ‚Äěpokrzywdzenie‚ÄĚ wierzyciela? Czy możemy dochodzić ochrony w drodze skargi pauliańskiej w sytuacji, gdy za przeniesiony składnik majątku dłużnik otrzyma zapłatę odpowiadającą cenom rynkowym?
 • Czy sytuacja członk√≥w rodziny dłużnika r√≥żni się od sytuacji os√≥b trzecich, na kt√≥re dłużnik przeni√≥sł własność składnik√≥w majątku? Co zrobić w sytuacji, gdy i te osoby ‚Äěuciekną‚ÄĚ z majątkiem, kt√≥ry otrzymały od dłużnika?
 • Co w przypadku, gdy dłużnik przeniesie składnik majątku na osobę trzecią mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego (UE) ‚Äď jurysdykcja kt√≥rego sądu?
 • Jak spełnić wymogi formalne pozwu? Czy należy podejmować takie działania?
 • Kogo pozwać i jak prawidłowo sformułować żądanie pozwu?
 • Jak zabezpieczyć pow√≥dztwo i czy warto? O czym należy pamiętać w postępowaniu zabezpieczającym roszczenie o uznanie czynności za bezskuteczną?

Poniżej link do wydarzenia:

Link

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 marca 2021 roku, w godz.: 12:00-13:30, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadzi szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

"Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli jak skutecznie zabezpieczać długi".

Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w tym przewłaszczenia nieruchomości) należą do um√≥w nienazwanych polskiego prawa. Nie zostały bowiem dotąd skodyfikowane i skutecznie uregulowane w kodeksie cywilnym (za wyjątkiem nowego art. 387¬Ļ k.c. dot. nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta). Stąd też całą wiedzę jak powinny wyglądać takie umowy i jaką treść powinny zawierać, czerpać można wyłącznie z pogląd√≥w doktryny, wykształconej praktyki notarialnej, a także bogatego orzecznictwa sądowego.

Na szkoleniu online dowiesz się:

 • Co powinny zawierać umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, a zwłaszcza umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie?
 • Kiedy i w jakiej sytuacji dłużnik może wpisywać swoje roszczenia do działu III księgi wieczystej nieruchomości przewłaszczanej?
 • Kiedy wierzyciel może się liczyć z pow√≥dztwem dłużnika w trybie art. 405 k.c.?
 • Kiedy umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie będzie bezwzględnie nieważna, a w jakich sytuacjach możemy m√≥wić o względnej nieważności umowy?
 • W jakich sytuacjach umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości wykorzystywanej przez konsumenta na cele mieszkalne będzie nieważna?
 • Jak obliczać łączną wartość zabezpieczanej wierzytelności?
 • Kiedy możemy m√≥wić o nadzabezpieczeniu wierzytelności?
 • Jakie były dotychczasowe sposoby zabezpieczania interes√≥w wierzyciela i przewłaszczającego w praktyce orzeczniczej?
 • Jakie znaczenie w obrocie prawnym będzie miał nowy art. 387¬Ļ k.c.

Poniżej link do wydarzenia:

Link


WYDARZENIA, KTÓRE JUŻ ZA NAMI:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2020 roku, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła ponad pięciogodzinne szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

Zabezpieczenia umowne w praktyce ‚Äď weksel, poręczenie, zastaw, gwarancje, zabezpieczenia, egzekucja.

Remedium wierzycieli w dobie recesji i spowolnienia gospodarczego.

Żyjemy w czasach, gdy zatory płatnicze stały się codziennością, a wiele przedsiębiorstw nie przetrwało kryzysu lub znajduje się na granicy wytrzymałości finansowej. Nic więc dziwnego, że przedsiębiorcy jeszcze ostrożniej niż dotychczas wybierają kontrahent√≥w, a także szukają sposob√≥w na skuteczne zabezpieczenie lub szybkie ‚Äěściągnięcie‚ÄĚ swoich należności. Trudne dla przedsiębiorc√≥w realia gospodarcze sprawią, że przydatna okazuje się r√≥wnież wiedza dotycząca egzekwowania zabezpieczeń w trakcie postępowań upadłościowych.

Na szkoleniu online w spos√≥b kompleksowy zostanały om√≥wione zagadnienia skutecznego zabezpieczania roszczeń oraz egzekwowania ustanowionych zabezpieczeń, na przykładzie popularnych i mniej popularnych zabezpieczeń, a całość została poparta orzecznictwem oraz praktycznym case study.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 września 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenie online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

"Przewłaszczenie na zabezpieczenie, czyli jak skutecznie zabezpieczać długi".

Umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie (w tym przewłaszczenia nieruchomości) należą do um√≥w nienazwanych polskiego prawa. Nie zostały bowiem dotąd skodyfikowane i skutecznie uregulowane w kodeksie cywilnym (za wyjątkiem nowego art. 387¬Ļ k.c. dot. nieruchomości mieszkalnej wykorzystywanej przez konsumenta). Stąd też całą wiedzę jak powinny wyglądać takie umowy i jaką treść powinny zawierać, czerpać można wyłącznie z pogląd√≥w doktryny, wykształconej praktyki notarialnej, a także bogatego orzecznictwa sądowego.

 

 

W dniach 8 lipca 2020 roku oraz 25 sierpnia 2020 roku, p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenia online, organizowane przez Beck Akademia, nt.:

"Sprzedaż nieruchomości zadłużonych. Jak skutecznie przenieść nieruchomość zadłużoną, ekspektatywę prawa do lokalu lub prawa i obowiązki z umowy deweloperskiej".

Ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 miały znaczące przełożenie na czasowy przest√≥j gospodarki. Skutki owego przestoju jeszcze długo będą się ujawniać, jednak już dziś można zaryzykować twierdzenie, że ceny na rynku nieruchomości spadną. Jak bardzo ‚Äď to zapewne pokaże perspektywa najbliższych kilku miesięcy. Osoby, kt√≥re licząc na ‚Äěboom‚ÄĚ przeinwestowały, zaciągając nadmierne zobowiązania kredytowe, rozglądać się będą za możliwością sprzedaży nieruchomości zadłużonych albo możliwością przeniesienia praw i obowiązk√≥w z um√≥w deweloperskich.

Na szkoleniu sierpniowym zostały poruszone zagadnienia, kt√≥re żywo interesowały Uczestnik√≥w szkolenia lipcowego (jednocześnie dziękujemy uczestnikom obu edycji za tak duże zainteresowanie i zadawanie ciekawych pytań!).

Uprzejmie informujemy, że w dniach 10 czerwca, 22 lipca oraz 16 października 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła szkolenia online, organizowane przez Beck Akademia, pt.: "Skarga pauliańska, czyli jak skutecznie bronić się przed ukrywaniem majątku przez dłużnik√≥w w dobie COVID-19".

Z pojęciem tzw. ‚Äěskargi pauliańskiej‚ÄĚ z pewnością zetknęło się już wielu wierzycieli. Część z nich uważa, że ‚Äěczynności prawne‚ÄĚ, kt√≥re mogą być objęte skargą to wyłącznie umowy sprzedaży lub darowizny. Tymczasem, bogate orzecznictwo sądowe pokazuje, że pomysłowość dłużnik√≥w w ukrywaniu majątku nie zna granic, co oznacza, że skargą można objąć znacznie więcej czynności prawnych niż tylko umowy. Praktyka sal sądowych pokazuje zaś, że wiele os√≥b ma także problem ze skutecznym ułożeniem żądania pozwu, a tylko od prawidłowości żądania, zależy treść wyroku, a w konsekwencji p√≥źniejsza możliwość egzekucji.

Podczas szkoleń online Prelegent pochylił się zatem nad zagadnieniem skargi pauliańskiej zar√≥wno co do jej zakresu, jak też możliwości korzystania z tego narzędzia do egzekwowania należności publiczno-prawnych (zaległe składki na ubezpieczenia społeczne, podatki, należności celne). Prelegent om√≥wił r√≥wnież wyrok TSUE o charakterze prejudykatu wskazując, jak odzyskiwać należności w sytuacji, gdy dłużnik "wyprowadził" majątek za granicę.

Uczestnicy webinar√≥w otrzymali praktyczne informacje, jak szerokie zastosowanie może mieć skarga pauliańska zwłaszcza w czasach mocnego szarpnięcia gospodarki przez COVID - 19 oraz w obliczu widma zapowiadanej recesji.

 

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 18 czerwca 2020 roku p. mec. Katarzyna Niekrasz-Gierejko poprowadziła panel pt.: "Najem kr√≥tkoterminowy w dobie pandemii COVID - 19" w ramach dwudniowej Konferencji online: "Apart i condohotele - problematyka prawna i operacyjna, modele zarządzania. Nadz√≥r UOKiK i KNF nad realizacją inwestycji", kt√≥ra odbyła się w dniach 17-18 czerwca 2020 roku.

W trakcie p√≥łtoragodzinnego panelu, Katarzyna Niekrasz-Gierejko odpowiedziała na pytania nurtujące branżę rynku najmu kr√≥tkoterminowego oraz om√≥wiła następujące zagadnienia praktyczne:

 • Jak pandemia COVID -19 wpłynęła na rynek najmu kr√≥tkoterminowego?
 • Czy COVID-19 ostatecznie zniszczy rynek najmu kr√≥tkoterminowego?
 • Czy najem średnioterminowy jest dobrym rozwiązaniem?
 • Usługi hotelarskie a najem kr√≥tkoterminowy - podobieństwa i r√≥żnice;
 • Konsekwencje uznania najmu kr√≥tkoterminowego za usługę hotelarską;
 • Najem kr√≥tkoterminowy w budynkach wielorodzinnych - co na to wsp√≥lnoty mieszkaniowe?
 • Dotychczasowe orzecznictwo i nowe plany legislacyjne w przedmiocie najmu kr√≥tkoterminowego.

Więcej szczeg√≥ł√≥w organizacyjnych oraz opisy pozostałych paneli eksperckich znajdują się na stronie organizatora wydarzenia, MMC Polska, do kt√≥rej link zamieszczamy poniżej:

Link do wydarzenia

 

To przedsiębiorcy napędzają gospodarkę i to oni najbardziej ucierpieli wskutek epidemii Covid-19. Dlatego, aby im pom√≥c stanąć na nogi i ułatwić orientację w nowej rzeczywistości prawnej, Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyny Niekrasz-Gierejko we wsp√≥łpracy z Centrum Kultury w Łomiankach, w dniu 14 maja 2020 roku zorganizowała bezpłatne webinarium online:

‚ÄěNajważniejsze zagadnienia Tarcz Antykryzysowych dla zobowiązań umownych, czyli odpowiedzialność kontraktowa w pigułce‚ÄĚ

Webinarium poprowadziła Pani Mecenas Katarzyna Niekrasz - Gierejko.

Zapraszamy przedsiębiorc√≥w z Gminy Łomianki (i¬†nie tylko) do zapoznania się z całością nagrania, kt√≥re jest dostępne na stronie Centrum Kultury w Łomiankach na facebook'u - pod następującym linkiem:

Link do nagrania

 

Must Read Media

 • Prelekcja pt.: "Przekształcenie użytkowania wieczystego ‚Äď problemy praktyczne i najnowsze orzecznictwo", wygłoszona online przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas Polskiego Kongresu Prawa Nieruchomości, organizowanego w dniach 27-28 kwietnia 2020 roku.

Link do wydarzenia

 

C.H. Beck Akademia

 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grunt√≥w w prawo własności po 1 stycznia 2019¬†roku", kt√≥re odbyło się w dniu 24 stycznia 2019 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego grunt√≥w zabudowanych na cele mieszkaniowe w¬†prawo własności tych grunt√≥w po 1 stycznia 2019 roku", kt√≥re odbyło się w dniu 12 marca 2019 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko;
 • Szkolenie pt.: "Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności grunt√≥w zabudowanych na¬†cele mieszkaniowe w prawo własności. Rok obowiązywania ustawy", kt√≥re odbyło się w dniu 25 lutego 2020 roku - prowadzący r.pr. Katarzyna Niekrasz-Gierejko.

Relacja z wydarzenia

 

MM Conferences Polska

 • Prelekcja pt.: ‚ÄěAktualna problematyka zasiedzenia służebności przesyłu i grunt√≥w‚ÄĚ, wygłoszona w dniu 18 marca 2019 roku przez r.pr. Katarzynę Niekrasz-Gierejko podczas konferencji pt.: "Wyzwania w zakresie służebności przesyłu i praw do nieruchomości zgodnie z nowelizacją prawa energetycznego".

Relacja z wydarzenia

<< Powrót