KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


COVID-19

Epidemia COVID-19 dała się we znaki wszystkim, a zwłaszcza przedsiębiorcom. Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Państwa musiało z dnia na dzień czasowo zamknąć swoje biznesy, a ich ponowne otwarcie i przywracanie do dawnej „świetności” zapewne potrwa. Dlatego mając na uwadze szczególną sytuację, w jakiej się Państwo znaleźliście, informujemy, że świadczymy pomoc prawną w następujących obszarach:

  • doradztwo w zakresie wpływu obecnej sytuacji na realizację zobowiązań umownych i odpowiedzialności kontraktowej;

  • doradztwo w zakresie dokumentów i dowodów jakie warto zgromadzić na potrzeby dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (dot. wstrzymania wykonywania umów, w tym regulowania zobowiązań finansowych);

  • pomoc w odzyskiwaniu należności oraz płynności finansowej;

  • renegocjacja umów lub z braku dobrej woli stron: dochodzenie zmiany umów z uwagi na nadzwyczajną zmianę stosunków „rebus sic stantibus”;

  • pomoc w realizacji postanowień kontraktowych z powołaniem na przypadki: „siły wyższej, „następczej niemożliwości świadczenia”, „powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego” (kiedy wypowiedzieć lub odstąpić od umowy, kiedy postawić dług w stan natychmiastowej wymagalności i czy warto, kiedy żądać odroczenia terminu zapłaty za towary lub usługi, jak rozliczać wpłacone zaliczki lub zadatki);

  • uprawnienia wynajmujących oraz najemców, przyznane specustawą koronawirusową, a także na podstawie dotychczasowych przepisów i orzecznictwa;

  • ochrona wierzycieli przed ukrywaniem majątków przez dłużników, zwłaszcza w drodze przenoszenia nieruchomości na rodzinę i osoby trzecie, podziału majątku wspólnego małżonków, działu spadku i zniesienia współwłasności;

  • doradztwo przy umowach sprzedaży nieruchomości, w tym nieruchomości odziedziczonych, zadłużonych oraz obciążonych (np. hipoteka, służebność osobista mieszkania), sprzedaż ekspektatywy mieszkania, cesja praw z umów deweloperskich;

  • doradztwo w przenoszeniu biznesu do sieci (szerzej na ten temat w sekcji: „Strefa dla Biznesu oraz E-commerce").

<< cofnij