KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


STREFA DLA BIZNESU ORAZ E-COMMERCE

Dla Państwa obserwujemy zmieniającą się rzeczywistość i dla Państwa chcemy sprostać nowym wyzwaniom. Dlatego, w ‚ÄěStrefie dla Biznesu oraz e-commerce‚ÄĚ znajdziecie Państwo te dziedziny prawa, na kt√≥rych się dobrze znamy, a kt√≥re powinny ułatwić Państwu sprostanie nowym potrzebom rynku:

OBSŁUGA KONTRAKTÓW

Prawo kontraktowe to nasz ‚Äěchleb powszedni‚ÄĚ, dlatego z przyjemnością możemy pom√≥c Państwu w:

zaopiniowaniu, przygotowaniu projekt√≥w oraz podjęciu negocjacji / renegocjacji r√≥żnych typ√≥w um√≥w nazwanych i nienazwanych prawa cywilnego, sprawdzić lub ukształtować odpowiedzialność kontraktową następujących typ√≥w um√≥w:

 • um√≥w inwestycyjnych, gwarancyjnych, deweloperskich, sprzedaży, warunkowych oraz przedwstępnych;
 • najmu i dzierżawy małych i dużych powierzchni komercyjnych i mieszkalnych;
 • użyczenia i leasingu;
 • um√≥w sp√≥łek i.e.: cywilnej, jawnej, komandytowej, sp√≥łki z.o.o.;
 • factoringu: pełnego, mieszanego, otwartego, odwr√≥conego, sponsoringu i forfaitingu;
 • o korzystanie z utworu, logo, znaku towarowego (licencja wyłączna, niewyłączna, sublicencja);
 • o przeniesienie autorskich praw majątkowych;
 • o zakazie konkurencji;
 • o obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa;
 • umowy NDA (o zachowaniu poufności);
 • oraz wielu innych ‚Ķ‚Ķ

POMOC W ZAPEWNIENIU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Nic tak nie utrudnia życia, jak utrata płynności finansowej. Przyczyny mogą być r√≥żne. Jedną z nich mogą być narastające zatory płatnicze np. z powodu niezapłaconych faktur. Pozywanie kontrahenta, z kt√≥rym chce się dalej wsp√≥łpracować jest ostatnią deską ratunku. Raz, że kosztowne, a i wyrok nie od razu.

Z myślą o powyższym, wdrażamy dla Państwa następujące rozwiązania:

 • ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń na majątku dłużnika (m.in. na rachunkach bankowych oraz w księgach wieczystych, itd.) lub majątku os√≥b trzecich (poręczenia, hipoteki);
 • selekcja um√≥w w celu dokonania oceny, kt√≥re kontrakty realizować, a kt√≥re rozwiązać, ocena ryzyka kontraktowego oraz możliwości rozliczenia dotychczasowych świadczeń pieniężnych, w tym wpłaconych zaliczek i zadatk√≥w;
 • ustawowe oraz kontraktowe mechanizmy umożliwiające uniknięcie lub zminimalizowanie¬† odpowiedzialności kontraktowej;
 • reorganizacja aktyw√≥w i pasyw√≥w, w tym doradztwo w procesie upłynnienia aktyw√≥w oraz pozyskiwania nowego finansowania;
 • opiniowanie oraz ocena ryzyka przy zawieraniu um√≥w faktoringu;
 • pozasądowe metody rozwiązywania spor√≥w: renegocjacje kontrakt√≥w, korzystanie z mediacji i sąd√≥w arbitrażowych m.in. w celu złagodzenia odpowiedzialności kontraktowej, obniżenia lub rozłożenia świadczeń na raty, a także odroczenia wykonania zobowiązań.

Przy wyjątkowo opornych i niesumiennych dłużnikach, pomożemy Państwu w dochodzeniu roszczeń na etapie sądowym i egzekucyjnym, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W szczeg√≥lności na Państwa życzenie przygotujemy lub weźmiemy udział w:

 • postępowaniach: uproszczonych, upominawczych i nakazowych, w tym w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • mediacji sądowej;
 • złożymy skargi o wznowienie postępowań;
 • europejskim postępowaniu nakazowym i europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń;
 • wydaniu zaświadczeń europejskiego nakazu zapłaty;
 • dochodzeniu roszczeń p-ko członkom zarządu, w sytuacji bezskuteczności egzekucji p-ko sp√≥łce;
 • doradzimy, zaopiniujemy, wynegocjujemy umowy cesji wierzytelności, oświadczeń o potrąceniu, poręczenia cywilnego;
 • wskażemy sposoby skutecznego zabezpieczenia wierzytelności: doradzamy, przygotowujemy dokumenty;
 • wystąpimy ze skargą pauliańską p-ko dłużnikom;
 • weźmiemy udział w postępowaniach egzekucyjnych.

OCHRONA TAJEMNICY PRZEDIĘBIORSTWA I ZWALCZANIE NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI

W czasach, kiedy większość biznes√≥w przenosi się do sieci, przedsiębiorca powinien wiedzieć jak chronić swoje dobra: m.in. tajemnicę przedsiębiorstwa, know-how, markę, znak towarowy, a także jak bronić się przed agresywną i walczącą o przetrwanie konkurencją. Mamy wiedzę w tym zakresie, kt√≥ra możemy się z Państwem podzielić:

 • sporządzając umowy chroniące tajemnicę przedsiębiorstwa, w tym m.in. know-how;
 • reprezentując Państwa w postępowaniach dotyczących rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP;
 • sprawdzając czy działanie Państwa konkurenta można uznać za czyn naruszający uczciwą konkurencję;
 • reprezentując Państwa na etapie postępowania przedsądowego ‚Äď wezwanie do zaniechania naruszeń, rozmowy polubowne z nieuczciwym konkurentem;
 • reprezentując Państwa w postępowaniach cywilnych, dotyczących czyn√≥w nieuczciwej konkurencji, w tym m.in. naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, podszywania się pod firmę i renomę innego przedsiębiorstwa, a także rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o przedsiębiorstwie w sieci, dochodząc lub broniąc przed m.in. roszczeniami odszkodowawczymi.

E-COMMERCE

Obecne uwarunkowania rynkowe, skłaniają do przeniesienia biznes√≥w do sieci. W pełni to rozumiemy. Co więcej, dysponujemy wiedzą w tym zakresie, dlatego możemy to Państwu ułatwić:

 • przeprowadzając niezbędne audyty prawne i pomagając w zapewnieniu zgodności działalności w Internecie z przepisami o ochronie danych osobowych (vide sekcja: ‚ÄěOchrona Danych‚ÄĚ), przepisami prawa konkurencji (vide: ‚ÄěTajemnica przedsiębiorstwa i zwalczanie nieuczciwej konkurencji‚ÄĚ powyżej) oraz przepisami prawa telekomunikacyjnego;
 • opracowując wzorce um√≥w, regulaminy oraz og√≥lne warunki um√≥w pod kątem zgodności z prawem konsumenckim;
 • reprezentując Państwa w ewentualnych sporach z konsumentami, w tym w zakresie odstąpienia od umowy oraz rękojmi za wady produkt√≥w;
 • tworząc regulaminy dla działalności e-commerce, w tym regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulaminy sklep√≥w internetowych;
 • doradzając w zakresie prawnych aspekt√≥w kampanii marketingowych oraz akcji promocyjnych w Internecie;
 • doradzając i reprezentując Państwa w dochodzeniu roszczeń o ochronę własności intelektualnej w Internecie (w szczeg√≥lności w przypadkach tzw. ‚Äěkradzieży‚ÄĚ sklep√≥w internetowych), o ochronę d√≥br osobistych (w tym m.in. renomy przedsiębiorstwa) oraz o ochronę znak√≥w towarowych.

SPÓŁKI I NIE TYLKO

Być może doświadczenia ostatniego czasu i zmagania z COVID 19 pokazały, że dotychczasowe formy prowadzenia działalności nie zdają egzaminu. Może macie Państwo nowy pomysł na biznes, kt√≥ry trzeba ‚Äěubrać‚ÄĚ w szatę prawą. Wiemy jak to zrobić, dlatego możemy Państwu pom√≥c w szczeg√≥lności w:
 • przygotowaniu projekt√≥w um√≥w takich sp√≥łek jak: cywilnej, jawnej, komandytowej, sp√≥łki z ograniczoną odpowiedzialnością: sposobie związania, rozwiązania i zmianie um√≥w tych sp√≥łek;
 • wystąpieniu lub wstąpieniu nowych wsp√≥lnik√≥w,¬† przeniesieniu, sprzedaży udział√≥w, zmianie podmiotowości prawnej;
 • w przygotowaniu wniosk√≥w rejestrowych,
 • przygotowaniu projekt√≥w uchwał i regulamin√≥w.

<< cofnij