KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO - KIEDY STOSUJEMY NOWE, A KIEDY STARE PRZEPISY?

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 7

Serdecznie zapraszamy do lektury si√≥dmego już¬† artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.

Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepis√≥w prawa budowlanego, kt√≥ra weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni ‚Äěodcinek‚ÄĚ z serii ‚Äď poniżej link:

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #6

W dniu 19 września 2020 roku weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, wprowadzona ustawą z dnia 13 lutego 2020 roku. Czy oznacza to, że począwszy od września b.r. inwestorzy mają stosować jedynie nowe przepisy, a projekty budowlane wykonane w oparciu o przepisy dotychczasowe mają trafić do kosza? Na te i inne pytania, odpowiemy w dzisiejszym odcinku serii # JPB.

Bardziej doświadczeni inwestorzy zdają sobie sprawę z tego, że ustalenie przepis√≥w, w oparciu o kt√≥re będzie prowadzony proces inwestycyjno-budowlany posiada niebagatelne znaczenie. To z przepis√≥w prawa wynikają bowiem uprawnienia oraz obowiązki uczestnik√≥w procesu.

Zgodnie z og√≥lną zasadą, ustaloną w tzw. ‚Äěprzepisach przejściowych‚ÄĚ: do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 19 września b.r., stosuje się przepisy ustawy - Prawo budowlane w dotychczasowym brzmieniu (art. 25 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niekt√≥rych innych ustaw, dalej jako: ‚Äěustawa zmieniająca‚ÄĚ).

Jeżeli zatem inwestor przed 19 września b.r. złożył w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym, wykonanym w oparciu o dotychczasowe przepisy ‚Äď postępowanie w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę toczy się na dotychczasowych zasadach.

Ponadto, jeżeli przed dniem 19 września b.r. wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia ‚Äď do zamierzenia budowlanego realizowanego na podstawie tego pozwolenia lub zgłoszenia stosowane będą przepisy w dotychczasowym brzmieniu (art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy zmieniającej).

Z kolei, jeżeli wniosek o pozwolenie na budowę zostanie złożony po 19 września b.r. ‚Äď w√≥wczas, co do zasady, postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy PrBud w brzmieniu nadanym nowelizacją. Od powyższej zasady został jednakże wprowadzony istotny wyjątek:

‚ÄěW terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepis√≥w ustawy zmienianej w art. 1 [ ustawy ‚Äď Prawo budowlane ‚Äď przyp. aut. ] w brzmieniu dotychczasowym‚ÄĚ. W√≥wczas zastosowanie znajdą przepisy prawa budowlanego w dotychczasowym brzmieniu (art. 26 oraz 27 ustawy zmieniającej).

Zatem, inwestorowi przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji¬† (tj. w okresie od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku) udzielono prawa wyboru, czy proces budowlany będzie realizowany w oparciu o ‚Äěstare‚ÄĚ, czy też ‚Äěnowe‚ÄĚ przepisy prawa budowlanego.

Powyższe rozwiązanie jest szczeg√≥lnie istotne zważywszy na fakt, że w odniesieniu do niekt√≥rych inwestycji prace projektowe były już w toku przed dniem 19 września b.r. Inwestorowi pozostawiono zatem możliwość wykorzystania dokumentacji projektowej, wykonanej na ‚Äěstarych‚ÄĚ zasadach.

‚ÄěTym samym do 19 września 2021 r. organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odm√≥wić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (wnieść sprzeciwu do zgłoszenia) tylko z tego względu, że inwestor dostarczył do organu projekt budowlany na dotychczasowych zasadach‚ÄĚ (vide: wyjaśnienia Gł√≥wnego Urzędu Nadzoru Budowlanego z dnia 18 września 2020 roku w sprawie okresu przejściowego dotyczącego projekt√≥w budowlanych).

Przypominamy, że jeżeli inwestor zdecyduje się na opracowanie projektu budowlanego zgodnie z nowymi przepisami ‚Äď w√≥wczas do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (do zgłoszenia) należy dołączyć trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Dalszy przebieg procesu inwestycyjnego będzie odbywał się według nowych przepis√≥w.

Z kolei, wyb√≥r dotychczasowych przepis√≥w będzie oznaczał obowiązek dostarczenia czterech egzemplarzy projektu budowlanego w dotychczasowym kształcie ‚Äď a zatem zawierającego r√≥wnież elementy, składające się obecnie na tzw. projekt techniczny, kt√≥ry w myśl nowych przepis√≥w jest składany dopiero na etapie wniosku o pozwolenie na użytkowanie, o czym pisaliśmy w JPB # 2.¬† Dalszy przebieg procesu inwestycyjnego będzie się odbywał według dotychczasowych przepis√≥w.

STOSOWANIE UCHYLONYCH PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH

W dniu 19 września b.r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej jako: ‚Äěnowe rozporządzenie‚ÄĚ), kt√≥re uchyliło rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego (dalej jako: ‚Äěuchylone rozporządzenie‚ÄĚ).

Uzasadnione wątpliwości wywoływał brak przepis√≥w przejściowych, kt√≥re wprost pozwalałyby na stosowanie przepis√≥w uchylonego rozporządzenia w okresie od dnia 19 września 2020 roku do dnia 19 września 2021 roku ‚Äď czy to w ustawie zmieniającej, czy też w nowym rozporządzeniu.

W związku z licznymi pytaniami inwestor√≥w Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wydało w dniu 28 września 2020 roku ‚ÄěKomunikat dotyczący stosowania rozporządzenia w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego‚ÄĚ, w kt√≥rym stwierdziło, że przepisy uchylonego rozporządzenia mogą być w/w okresie stosowane na podstawie art. 26 ustawy zmieniającej.

PRZYPADKI SZCZEGÓLNE

Po pierwsze, ustawodawca umożliwił inwestorom, kt√≥rzy będą prowadzić roboty budowlane na podstawie ‚Äěstarych‚ÄĚ przepis√≥w (vide: trzy wyżej opisane przypadki) skorzystanie z niekt√≥rych znowelizowanych, a korzystniejszych dla inwestor√≥w przepis√≥w. Inwestorzy będą mogli skorzystać z dobrodziejstw nowej, szerszej definicji¬† istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego (art. 36a ust. 5 oraz ust. 5b PrBud) ‚Äď zobacz JPB # 3, a także będą mogli przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na nowych zasadach, określonych w art. 40 PrBud ‚Äď zobacz JPB # 5.

Po drugie, dzienniki budowy, montażu i rozbi√≥rki wydane lub ostemplowane przez organy administracji architektoniczno-budowlanej albo nadzoru budowlanego przed 19 września b.r. zachowują ważność i są prowadzone w spos√≥b określony w dotychczasowych przepisach wykonawczych. Podobnie rzecz się ma z tablicami informacyjnymi i ogłoszeniami zawierającymi dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, wyprodukowanymi przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy lub umieszczonymi przed tą datą na terenie budowy, pod warunkiem ich zgodności z dotychczasowymi przepisami wykonawczymi.

Po trzecie w przypadku, gdy inwestor wystąpił z wnioskiem do organu administracji architektoniczno-budowlanej o udzielenie zgody na odstępstwo od przepis√≥w techniczno-budowlanych, a wniosek ten nie został rozpatrzony przed 19 września b.r. ‚Äď w√≥wczas inwestor będzie musiał spełnić wymagania, nałożone art. 9¬† PrBud w brzmieniu nadanym nowelizacją (art. 29 ustawy zmieniającej).

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany ‚Äď prosimy o udostępnienie lub polubienie strony Kancelarii. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą!


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414;

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609;

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg√≥łowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. 2012 poz. 462.

<< Powrót