KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


KIEDY POZWOLENIE, A KIEDY ZGŁOSZENIE - CZYLI CO NOWEGO W PRAWIE BUDOWLANYM PO NOWELIZACJI

#JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM # 4

Serdecznie zapraszamy do lektury czwartego już artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.

Przypominamy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepis√≥w prawa budowlanego, kt√≥ra weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni ‚Äěodcinek‚ÄĚ z serii ‚Äď poniżej link:

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #3

W dzisiejszym artykule om√≥wimy najważniejsze zmiany dotyczące dokonywania zgłoszeń oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę po nowelizacji z września b.r. Ustawodawca zdecydował się bowiem na zupełną ‚Äěprzebudowę‚ÄĚ art. 29 oraz 30 PrBud, kt√≥re powodowały dotychczas niezliczone wątpliwości interpretacyjne.

UŁATWIENIA PROCESU INWESTYCYJNO-BUDOWLANEGO

Przed 19 września br., aby inwestor m√≥gł ustalić, czy dane roboty wymagają uzyskania pozwolenia na budowę czy tylko zgłoszenia ‚Äď musiał przeanalizować zar√≥wno art. 29 PrBud, jak i poszczeg√≥lne odesłania do art. 30 PrBud. Na domiar złego, przepisy te były wielokrotnie nowelizowane, wprowadzono liczne odesłania oraz wyjątki od wyjątk√≥w.

W zamyśle ustawodawcy, obecnie inwestor po lekturze nowego art. 29 PrBud ma mieć możliwość ustalenia z łatwością, jakie roboty budowlane wymagają zgłoszenia zamiast uzyskania pozwolenia na budowę, a jakie nie wymagają nawet zgłoszenia. Zmiany ‚Äěredakcyjne‚ÄĚ idą w prze ze zwolnieniem niekt√≥rych kategorii bud√≥w oraz rob√≥t budowlanych z uzyskania pozwolenia lub nawet z konieczności dokonania zgłoszenia.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 1 PrBud wyszczeg√≥lniało budowy zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przepis nie określał jednak wprost, czybrak obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oznacza jednocześnie obowiązek uzyskania zgłoszenia. Obecna redakcja przepisu nie pozostawia wątpliwości, że jego dyspozycją objęte są wyłącznie budowy wymagające zgłoszenia, zamiast pozwolenia na budowę.

Należy zwr√≥cić uwagę, że w rzeczonym art. 29 ust. 1 PrBUD uzupełniono dotychczasowy katalog o naziemne tarasy przydomowe o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2, a także o wszystkie oczyszczalnie ściek√≥w o wydajności do 7,5 m3 na dobę - bez względu, czy są to oczyszczalnie przydomowe czy nie (dotychczas jedynie oczyszczalnie przydomowe podlegały procedurze zgłoszenia ‚Äď obecnie tej procedurze będą podlegały wszystkie oczyszczalnie o w/w wydajności). Jednocześnie, zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 2 PrBud, tarasy przydomowe o powierzchni do 35 m2 zostały całkowicie zwolnione z obowiązku zgłoszenia. Z obowiązku uzyskiwania zgłoszenia zostały także zwolnione bankomaty, biletomaty, wpłatomaty, automat√≥w sprzedające, automaty przechowujące przesyłki lub automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie (dotychczas, zgodnie z orzecznictwem paczkomat posadowiony na okres dłuższy niż 180 dni podlegał obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę).

Zmieniła się także redakcja art. 29 ust. 3 PrBud, kt√≥ra obecnie w spos√≥b przejrzysty reguluje, kt√≥re roboty budowlane stanowiące przebudowę, remont oraz instalowanie nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenia.

Jednocześnie, podkreślić należy, że do katalogu obiekt√≥w wymagających jedynie zgłoszenia, zamiast ‚Äď jak dotychczas ‚Äď pozwolenia na budowę, zostały przeniesione roboty budowlane polegające na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej (art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d PrBud), jednakże przy zachowaniu wymogu dołączenia do zgłoszenia m.in. projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego (art. 30 ust. 4c PrBud).

Zmieniono r√≥wnież przesłankę, warunkującą konieczność dokonania zgłoszenia w odniesieniu do przebudowy przegr√≥d zewnętrznych oraz element√≥w konstrukcyjnych budynk√≥w mieszkalnych jednorodzinnych. Dotychczas wym√≥g zgłoszenia dotyczył każdej przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, kt√≥ra prowadziła do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu. Obecnie, wym√≥g zgłoszenia dotyczy jedynie sytuacji, gdy przebudowa takiego budynku doprowadzi do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu ‚Äď ale jedynie takiego, kt√≥re będzie wykraczało poza działkę, na kt√≥rej budynek jest usytuowany.

Z kolei, w nowym art. 29 ust. 4 PrBud wskazano przypadki, gdy roboty budowlane nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia ‚Äď z zastosowaniem podziału rob√≥t na cztery grupy (przebudowę, remont, instalowanie oraz utwardzanie powierzchni gruntu na działkach budowlanych).

Z obowiązku zgłoszenia zwolniono m.in., przebudowę obiekt√≥w budowlanych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej, oczyszczalni ściek√≥w do 7,5 m3 na dobę, zbiornik√≥w bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3, tymczasowych obiekt√≥w budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbi√≥rki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie nie dłuższym niż 180 dni.

Nie wymagają także pozwolenia, ani zgłoszenia roboty budowlane stanowiące remont obiekt√≥w budowlanych, kt√≥rych budowa nie wymagała ani decyzji pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. W przepisie wprowadzono ponadto zmianę, dzięki kt√≥rej z pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia zwolniono prowadzenie rob√≥t budowlanych polegających na przebudowie budynk√≥w, kt√≥rych budowa wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, oraz budynk√≥w jednorodzinnych, z wyłączeniem przebudowy przegr√≥d zewnętrznych i element√≥w konstrukcyjnych.

W art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. d. wskazano, że zar√≥wno budowa instalacji, wewnątrz jak i na zewnątrz użytkowanego budynku nie wymaga zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia, zgłoszenia), co eliminuje wątpliwość, czy zwolnienie z pozwolenia na budowę i zgłoszenia dotyczy r√≥wnież odcinka instalacji wewnętrznej wychodzącej poza budynek. Przepis nie dotyczy instalowania instalacji gazowych, kt√≥ra wymaga dokonania zgłoszenia.

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany ‚Äď prosimy o zostawienie like, udostępnienie lub polubienie strony Kancelarii. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą!


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

<< Powrót