KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333


UZYSKIWANIE POZWOLEŃ NA BUDOWĘ ORAZ TZW. ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJKETU

Serdecznie zapraszamy do lektury trzeciego już artykułu z cyklu # JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM.

Osoby, kt√≥re dopiero przyłączyły się do grona Czytelnik√≥w informujemy, że cykl stanowi zwięzłe przedstawienie najważniejszych założeń nowelizacji przepis√≥w prawa budowlanego, kt√≥ra weszła w życie w dniu 19 września 2020 roku*. Jeżeli umknął Wam poprzedni ‚Äěodcinek‚ÄĚ z serii ‚Äď poniżej link:

LINK DO ARTYKUŁU JESIEŃ Z PRAWEM BUDOWLANYM #2

W poprzednim artykule z cyklu poruszyliśmy temat nowego podziału projektu budowlanego. W dniu dzisiejszym zajmiemy się procesem wydania pozwolenia na budowę, a także kwestią tzw. istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, kt√≥re wiąże się z koniecznością uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (dalej jako: ‚Äěpozwolenie zamienne‚ÄĚ) lub koniecznością dokonania ponownego zgłoszenia.

WYDANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Do 19 września 2020 roku organ sprawdzał zgodność projektu budowlanego m.in. z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Obecnie katalog ten został rozszerzony i obejmuje dodatkowo ustalenia uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. c PrBud).

ODMOWA ZATWIERDZENIA PROJEKTU ORAZ WYDANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

W nowym art. 35 ust. 5 PrBud dla uporządkowania zebrano wszelkie przesłanki odmowy zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Są nimi obecnie:
  • niewykonanie w wyznaczonym terminie postanowienia nakładającego obowiązek usunięcia nieprawidłowości projektu;
  • wykonywanie rob√≥t budowlanych przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę;
  • znajdowanie się obiektu budowlanego objętego nakazem rozbi√≥rki na terenie, kt√≥rego dotyczy projekt.

NOWA DEFINICJA ISTOTNEGO ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU

Zmianie uległa dotychczasowa definicja tzw. istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego. Po pierwsze, zmieniła się nazwa ‚Äď obecnie można m√≥wić nie o odstępstwie od zatwierdzonego projektu budowlanego, a o odstępstwie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego.

Po drugie, dotychczas za istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu uważano m.in. zmianę charakterystycznych parametr√≥w obiektu budowlanego, przy czym tylko w odniesieniu do zmiany wysokości, szerokości oraz długości wskazano, że nie stanowi istotnego odstępstwa zmiana nieprzekraczająca 2%. Obecnie, sprecyzowano dopuszczalną skalę odstępstw od zatwierdzonego projektu, niewymagających uzyskania pozwolenia zamiennego lub ponownego zgłoszenia ‚Äď r√≥wnież w odniesieniu do powierzchni zabudowy, kt√≥ra obecnie nie powinna przekroczyć 5 %. Z katalogu charakterystycznych parametr√≥w obiektu budowlanego wykreślono kubaturę (art. 36a ust. 5 PrBud).

Ponadto, odstępstwo od projektu nie będzie uważane za istotne, jeżeli nie będzie powodowało zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na kt√≥rej obiekt budowlany został zaprojektowany. Jak wskazał projektodawca w uzasadnieniu projektu noweli ‚Äď wprowadzone zmiany umożliwią zmianę usytuowania obiektu budowlanego na działce budowlanej, bez konieczności wystąpienia o pozwolenie zamienne, o ile zmiana nie wpłynie na zwiększenie obszaru oddziaływania obiektu.

Począwszy od 19 września 2020 roku za istotne odstępstwo od projektu uważa się r√≥wnież zmianę źr√≥dła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źr√≥dła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źr√≥dłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źr√≥dło opalane paliwem stałym.

Warto r√≥wnież zwr√≥cić uwagę, że obecnie nie każde odstępstwo od warunk√≥w ochrony ppoż., wymagań konserwatora zabytk√≥w oraz warunk√≥w higienicznych i zdrowotnych będzie uważane za istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu. Jeżeli inwestor uzyska od właściwych organ√≥w uzgodnienie zamierzonych zmian ‚Äď uzyskanie pozwolenia zamiennego lub dokonanie ponownego zgłoszenia nie będzie wymagane.

ISTOTNE ODSTĘPSTWO OD PROJEKTU, ZŁOŻONEGO W RAMACH ZGŁOSZENIA

W przypadku, gdy projekt budowlany został złożony w ramach zgłoszenia budowy (m.in. wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, kt√≥rego obszar oddziaływania mieścił się na działce lub działkach, na kt√≥rych został zaprojektowany), organ nie wni√≥sł sprzeciwu, a następnie dokonano istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu ‚Äď przed 19 września 2020 roku konieczne było uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.

Obecnie, tzw. istotne odstępstwo od projektu złożonego w ramach zgłoszenia, będzie możliwe do przeprowadzenia r√≥wnież po ponownym zgłoszeniu (art. 36a ust. 1a PrBud) ‚Äď pod warunkiem, że organ nie wniesie sprzeciwu w terminie 21 dni od dnia doręczenia ponownego zgłoszenia (art. 36a ust. 3a PrBud w zw. z art. 30 ust. 5 PrBud).

Jeżeli uznacie, że nasze treści są przydatne, a cykl powinien być kontynuowany ‚Äď prosimy o zostawienie like, udostępnienie lub polubienie strony Kancelarii. Da nam to wielką motywację do dalszego dzielenia się wiedzą!


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020 poz. 471;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

<< Powrót