KREATYWNI

NIEZAWODNI

GODNI ZAUFANIA

604 555 333

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku - omówienie praktyczne

W dniu 24 marca 2020 roku, tj. w dniu ogłoszenia, weszło w życie kolejne już rozporządzenie Ministra Zdrowia, tym razem zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020, poz. 522).

Owe rozporządzenie wprowadziło generalny zakaz przemieszczania się os√≥b na terytorium RP w okresie od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku oraz wprowadziło cztery wyjątki od zakazu, polegające na:

  • ‚Äěwykonywaniu czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towar√≥w i usług z tym związanych‚ÄĚ;

  • ‚Äězaspokajaniu niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115 ¬ß 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. ‚ÄďKodeks karny (Dz.U. z2019r. poz.1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wsp√≥lnym pożyciu z inną osobą ‚Äď także osoby najbliższej osobie pozostającej we wsp√≥lnym pożyciu, oraz zakupu towar√≥w i usług z tym związanych‚ÄĚ;

  • ‚Äěwykonywaniu ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu‚ÄĚ;

  • ‚Äěsprawowaniu lub uczestniczeniu w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzęd√≥w religijnych‚ÄĚ, przy czym w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku, zgodnie z ¬ß 1 pkt 4 Rozporządzenia: w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie może znajdować się łącznie więcej niż: ‚Äě5 uczestnik√≥w, opr√≥cz os√≥b sprawujących kult religijny lub os√≥b zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu‚ÄĚ;

Poniżej praktyczne om√≥wienie poszczeg√≥lnych wyjątk√≥w:

Ad 1) Mogą się przemieszczać: (i) pracownicy oraz osoby pozostające na umowach cywilnoprawnych (np.¬† zlecenie, dzieło), udające się do pracy i powracające z pracy, a także przemieszczające się poza zakładem pracy w celu wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych (np. zaopatrzeniowcy, przedstawiciele handlowi); (ii) przedsiębiorcy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej ‚Äď przy czym przepis Rozporządzenia należy interpretować szeroko: będzie on dotyczył os√≥b fizycznych prowadzących tzw. ‚Äějednoosobową działalność gospodarczą‚ÄĚ, ale także os√≥b wchodzących w skład organ√≥w sp√≥łek handlowych oraz przedstawicieli wolnych zawod√≥w (m.in. doradc√≥w podatkowych, lekarzy, pielęgniarki, radc√≥w prawnych itd.), (iii) rolnicy przemieszczający się w związku z prowadzeniem działalności rolniczej oraz pracy w gospodarstwie rolnym, (iv) a wszystkie w/w podmioty mogą przemieszczać się w celu zakupu towar√≥w i usług.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie rządowej: www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi (dostęp z dnia 25 marca 2020 roku), w przypadku ewentualnej kontroli przez Policję, pracownik nie ma obowiązku legitymować się zaświadczeniem pracodawcy ‚Äď należy jedynie poinformować funkcjonariuszy: ‚Äěo celu podr√≥ży - czy jadę do pracy, czy wracam z niej (skąd ‚Äď dokąd) a także miejscu wykonywania obowiązk√≥w zawodowych‚ÄĚ.

Ad. 2) Co należy rozumieć przez zaspokajanie niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego: za niezbędne potrzeby związane z bieżącymi sprawami życia codziennego należy rozumieć, m.in.: konieczność wizyty u lekarza, zrobienia zakup√≥w, wykupienia lek√≥w, wyprowadzenie pupila na spacer. Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie rządowej (vide: pkt ad. 1 powyżej), można tu r√≥wnież zaliczyć spacer po parku lub lesie, jednorazowe wyjście w celach sportowych (np. jogging, rekreacyjna jazda na rowerze), wyjazd do poradni weterynaryjnej w celu opieki nad zwierzętami. Zaleca się jednak ograniczenie tego typu wyjść do niezbędnego minimum.

Dla kogo owe niezbędne potrzeby można zaspokajać: potrzeby można zaspokajać: (i) dla siebie, (ii) dla osoby najbliższej, a także (iii) dla osoby najbliższej w stosunku do osoby pozostającej we wsp√≥lnym pożyciu. Przez ‚Äěosobę najbliższą‚ÄĚ należy rozumieć: (i) małżonka, (ii) rodzic√≥w, dziadk√≥w, pradziadk√≥w (iii) dzieci, wnuki, prawnuki (iv) rodzeństwo, (v) rodzeństwo małżonka, (vi) osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także (vii) osoby pozostające we wsp√≥lnym pożyciu, tj. osoby pozostające m.in. w tzw. konkubinacie, czy też narzeczeństwie. Z kolei, przez osobę najbliższą w stosunku do osoby pozostającej we wsp√≥lnym pożyciu należy przykładowo rozumieć rodzica narzeczonego.

Jednocześnie, nie wolno zapominać o wprowadzonych zasadach przemieszczania się os√≥b w dniach od 25 marca 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku:

W przypadku przemieszczania się pieszo ‚Äď ‚Äějednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie‚ÄĚ przy czym ograniczenie to nie dotyczy ‚Äěos√≥b najbliższych‚ÄĚ, o kt√≥rych mowa w art. 115 ¬ß 11 k.k. (vide: ¬ß 1 pkt 2 Rozporządzenia). W przypadku poruszania się środkami publicznego transportu zbiorowego ‚Äď ‚Äěśrodkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej os√≥b, niż wynosi połowa miejsc siedzących‚ÄĚ.

Zatem, wychodząc na spacer do parku lub do lasu należy pamiętać o ograniczeniach odległości (1,5 m) oraz o limicie przemieszczających się os√≥b (grupy maksymalnie dwuosobowe). W sytuacji jednak, gdy wychodzimy na spacer z członkami najbliższej rodziny nie obowiązuje nas ani ograniczenie odległości, ani też limit os√≥b. Zgodnie z informacjami zawartymi na oficjalnej stronie rządowej (vide: pkt ad. 1 powyżej), te same zasady obowiązują w odniesieniu do jednorazowych wyjść w celach sportowych (np. jogging, jazda na rowerze). Należy jednak pamiętać, że obostrzenia będą dotyczyły miejsc, służących ze swej natury gromadzeniu się większych skupisk ludzi, np. plac√≥w zabaw dla dzieci.

Inne obostrzenia wprowadzone Rozporządzeniem:

W okresie od dnia 25 marca do dnia 11 kwietnia 2020 roku wprowadzono całkowity zakaz: (i) zgromadzeń publicznych, (ii) zgromadzeniach organizowanych w ramach działalności kościoł√≥w i innych związk√≥w wyznaniowych ‚Äď powyżej pięciu os√≥b, nie wliczając w to os√≥b sprawujących posługę, (iii) imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju ‚Äď z wyłączeniem spotkań z osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 ¬ß 11 k.k. lub z osobami najbliższymi osobie, z kt√≥rą dana osoba pozostaje we wsp√≥lnym pożyciu (przywołany wyżej przykład rodzic√≥w narzeczonego). Zakaz ten nie dotyczy r√≥wnież ‚Äěspotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym‚ÄĚ.

Począwszy od dnia 27 marca 2020 roku osoba przekraczająca granicę RP w ramach wykonywania czynności zawodowych w RP lub w państwie sąsiadującym będzie musiała poddać się obowiązkom, o kt√≥rych mowa w ¬ß 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), m.in. obowiązkowi odbycia 14-dniowej kwarantanny. Osoba taka będzie mogła uzyskać zaświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny. W tym celu należy złożyć wniosek we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Obowiązek odbycia kwarantanny w dalszym ciągu nie będzie dotyczył m.in. kierowc√≥w wykonujących przew√≥z drogowy w ramach transportu międzynarodowego.

Patrycja Olejnik

Aplikant Radcowski